تفاوت میان نسخه‌های «دانشنامه ایرانیکا»

جز (←‏جلدهای دانشنامه: اعداد رومی)
{| class="wikitable sortable"
|-
! حرف (آغاز و انجام مدخل‌ها)!! سال انتشار!! رومی!! شمارهٔ جلد !! شابک
|-
| ĀB – ANĀHID|| ۱۹۸۵||I|| ۱ ||
|-
| ANĀMAKA – ĀṮĀR AL-WOZARĀʾ|| ۱۹۸۷|| II|| ۲ ||
|-
| ĀTAŠ – BEYHAQI|| ۱۹۸۹|| III|| ۳ ||
|-
| BĀYJU – CARPETS|| ۱۹۹۰|| IV|| ۴ ||
|-
| CARPETS – COFFEE|| ۱۹۹۲|| V|| ۵ ||
|-
| COFFEEHOUSE – DĀRĀ|| ۱۹۹۳|| VI|| ۶ ||
|-
| DĀRĀ(B) – EBN AL-AṮIR|| ۱۹۹۶|| VII|| ۷ ||
|-
| EBN ʿAYYĀŠ – EʿTEŻĀD-AL-SALṬANA|| ۱۹۹۸|| VIII|| ۸ ||
|-
| ETHÉ – FISH|| ۱۹۹۹|| IX|| ۹ ||
|-
| FISHERIES – GINDAROS|| ۲۰۰۱|| X|| ۱۰ ||
|-
| GIŌNI – HAREM I|| ۲۰۰۳|| XI|| ۱۱ ||
|-
| HAREM I – ILLUMINATIONISM|| ۲۰۰۴|| XII|| ۱۲ ||
|-
| ILLUMINATIONISM – ISFAHAN || ۲۰۰۶|| XIII|| ۱۳ ||
|-
| ISFAHAN IX – JOBBĀʾI|| ۲۰۰۸|| XIV|| ۱۴ ||
|-
| KAŠḠARI, SAʿD-AL-DIN || ۲۰۱۱ || XV|| ۱۵ ||
|-
| KASHAN – KAŠŠI, ABU ʿAMR MOḤAMMAD || ۲۰۱۲ || XVI|| ۱۶ ||
|}