تفاوت میان نسخه‌های «منصور (خلیفه)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== پانویس ==
{{5.تاریخ طبری ج.یازده.جلد نسخهیازدهم دیجیتال}}
 
== منابع ==
۱۶

ویرایش