جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی: تفاوت میان نسخه‌ها