باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[محمدرضا خاتمی بروجردی]]، فقیه اصولی و فیلسوف سینوی ایرانی، (درگذشت [[۱۳۵۷]])
* [[علی شریعتمداری]]، استاد ایرانی فلسفه و وزیر سابق فرهنگ و آموزش عالی، (درگذشت [[۱۳۹۵]])
* [[هادی شفائیه]]، عکاس ایرانیایرانی، (درگذشت[[۱۳۹۷]])
* [[صادق بریرانی]]، گرافیست ایرانی
* [[مهرانگیز ملاح]]، نویسنده و نقاش ایرانی
کاربر گمنام