تفاوت میان نسخه‌های «ژان شاردن»

۵٬۹۱۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
آنچه مایهٔ آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند، اما گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده را تخطئه می‌کنند و آزادانه بیان و تبلیغ می‌نمایند که پادشاه باید هم از سلالهٔ امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملاً پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن شرابخواره و هوسباز و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعهٔ مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایهٔ دانش و تقوایش از همگان بالاتر باشد. این درست است که چون چنین مجتهد وارسته‌ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد، نه بیش.<ref>سیاحت نامه شاردن. فصل باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت</ref>
شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی راپادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.<ref>{{یادکرد |کتاب = عالمان شیعه و صیانت از سرمایه‌های ملی |نویسنده = مهدی ابوطالبی |فصل = |صفحه =۲۴ | ناشر = کانون اندیشه جوان| چاپ = دوم| سال = ۱۳۹۵ |شابک = ۶-۲۵۴-۱۵۹-۶۰۰-۹۷۸}}</ref>
 
==ترجمه به فارسی==
سفرنامۀ شاردن به زبان فارسی ترجمه شده و با مشخصات زیر به چاپ رسیده‌است:
 
===ترجمه‌های جزئی===
* ''سفرنامۀ شاردن''، به کوشش کریم سخنور، تهران: امیرکبیر، ۱۳۳۵، انتشارات آواژه ابریشمی: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی‏‫، ۱۳۹۴؛ ‏‫۸۰ صفحه. (ترجمه بخشی از کتاب که به بخش آذربایجان شرقی پرداخته‌است.)
* ''س‍ف‍رن‍ام‍ۀ ش‍اردن‌: ق‍س‍م‍ت‌ اص‍ف‍ه‍ان‌''، ت‍رج‍م‍ۀ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ری‍ض‍ی‌، ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ت‍ی‍م‍وری‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ۀ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ل‍وات‍ی‌، تهران: ن‍گ‍اه‌، ۱۳۶۲، اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍ش‍ر گ‍ل‌ه‍ا، ۱۳۷۹؛ ۲۱۱ صفحه.
* ''س‍ف‍رن‍ام‍ۀ ش‍اردن‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ و ش‍رح‌''، ران‍ل‍د داب‍ل‍ی‍و ف‍ری‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ه‍ژب‍ری‍ان‌ و ح‍س‍ن‌ اس‍دی‌، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز‏‫، چاپ اول: ۱۳۸۴، چاپ سوم: ۱۳۹۶؛ ۳۷۴ صفحه.
* ''ش‍رح‌ ت‍اج‌گ‍ذاری‌ ش‍اه‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ص‍ف‍وی‌ و وق‍ای‍ع‌ دو س‍ال‌ ب‍ع‍د''، ت‍أل‍ی‍ف‌ ش‍اردن‌ فرانسوی، ت‍رج‍م‍ۀ ع‍ل‍ی‌رض‍ا [ام‍ی‍ر ت‍وم‍ان‌] (م‍ت‍رج‍م‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، ت‍ه‍ران‌: مطبعه طهران‏‫، ۱۳۳۱ ق‬‏‫= ۱۲۸۹؛ ۱۵۲ صفحه.
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ۀ ش‍اردن‌''، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌، ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌'' (جلد ۸، ۹ و ۱۰)، ت‍ه‍ران‌، ۱۳۴۵.
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ۀ ش‍اردن‌''، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌، ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌'' (جلد ۳ و ۴)، ت‍ه‍ران‌، بی‌تا.
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ۀ ش‍اردن‌''، ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ل‍غ‍وی‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ل‍غ‍وی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ و ف‍ه‍ارس‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌، ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌'' (جلد ۵ و ۶)، ت‍ه‍ران‌: ۱۳۳۸.
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ۀ ش‍اردن‌''، ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ل‍غ‍وی‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ل‍غ‍وی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ و ف‍ه‍ارس‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌، ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌'' (جلد ۳، ۴ و ۷)، ت‍ه‍ران‌: بی‌تا.
* ''سفر به قطب شمال (به انضمام دو کتاب دیگر)''، روژه روسل، پل‌شاک، و ژان شاردن، ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری، ‏‫تهران‬‏‫: زرین‬‏‫‏‏، ۱۳۷۶؛ صفحات ۲۳۵ - ۳۱۵: ''صفحات منتشرنشده‌ای از سیاحتنامه شاردن''.
 
===ترجمه‌های کامل===
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ش‍اردن‌''، ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ل‍غ‍وی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ و ف‍ه‍ارس‌ اع‍لام‌ و ت‍ص‍اوی‍ر ع‍ت‍ی‍ق‌ و ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، عنوان دیگر: ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌''، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌، ۱۰ جلد، ت‍ه‍ران‌‬‏‫: امیرکبیر‬‏‫‏‏، ۱۳۳۵ - ۱۳۴۵، چاپ دوم : اسفند ماه ۱۳۴۹.
* ''س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ش‍اردن‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌''، ت‍رج‍م‍ۀ اق‍ب‍ال‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، ۵ جلد، ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‌‏‫، ۱۳۷۲ - ۱۳۷۵.
 
===دربارۀ ژان شاردن===
* ''ژان شاردن''، نوشتۀ کلود گودون، ترجمه محمد مجلسی، تهران: دنیای نو‏‫، ‏‫‏۱۳۸۷.‏‬
* ''ش‍اردن‌ و ای‍ران‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از اوض‍اع‌ ای‍ران‌ در ق‍رن‌ ه‍ف‍ده‍م‌ م‍ی‍لادی‌''، نوشتۀ دی‍رک‌‌وان‌‌در ک‍روی‍س‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍زه‌ اخ‍وان‌‌ت‍ق‍وی‌، ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا، ۱۳۸۰، نشر و پژوهش فرزان‌روز، ۱۳۸۴.
* ''اطلس شوالیه شاردن: مجموعه تصاویر سیاحت‌نامۀ ایران''، گردآورنده لویی لانگه، به اهتمام امیراعلا عدیلی، حوزۀ هنری استان اصفهان و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس، اصفهان: طراحان هنر‏‫، ۱۳۹۲.‭‬
 
== نگارخانه ==