باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح املایی
'''وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور'''
 
این سازمان عهده دار وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط معاون رئیس جمهور میباشد. که مهمترین آنها شامل ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب؛ تعیین نقش و ماموریتهای بخشهای مختلف دولتی؛ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی نظارت بر بخشهای مختلف دولتی شامل ساختارهای سازمانی، سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرایندهای سازمانی اصلاح سیستمها و روشها، مدیریت دانش جبران خدمات و سلامت اداری ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت؛ توسعه و ترویج آموزشهای راهبردی در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه گرا؛ برنامه ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثر بخشی و کارایی نظام اداری و مدیریت بهره وری ملی؛  طراحی بهینه سازی و استقرار نظامهای اداری برای تحقق برنامه های توسعه میباشد<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=خبرگزاری تسنیم - Tasnim|عنوان=وظایف 2 سازمان امور اداری استخدامی و برنامه و بودجه تعریف شد - اخبار تسنیم - Tasnim|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/30/1217741/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF|زبان=fa|تاریخ بازبینی=2018-09-14}}</ref>
 
'''فعالیتهای مهم انجام شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور'''
۵

ویرایش