باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{جعبه اطلاعات دودمان قدیمی
|native_name =امپراطوری سلجوقیان ترکمنها
|conventional_long_namسلجوقیان
|conventional_long_name = سلسلهٔ سلجوقیان
|common_name =
|continent = آسیا
کاربر گمنام