تفاوت میان نسخه‌های «ماهی مرکب»

جز
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
ویژگی سرپاورها سر ایشان است که به صورت دوشاخه‌ای قرینه است. آن‌ها نرم تنانی از خانواده اختاپوسها هستند، که هنگام روز در اعماق آب به سر برده و شب هنگام، برای تغذیه به سطح آب می‌آیند. اسکوئیدها با استفاده از ۱۰ بازوی خود، ماهیها را به درون دهان منقار مانند خود می‌کشند. طول انواع غول پیکر آن‌ها به ۱۳ متر می‌رسد.
ايناین جانور با كمککمک ميليون‌هامیلیون‌ها سلول رنگی، می‌تواند به راحتی رنگ پوستش را در تطابق با محيطمحیط تغييرتغییر دهد.دهد؛ بنابراين،بنابراین، ماهی‌های مركبمرکب قادرند در كفکف دريادریا كاملاکاملاً محو شوند.
 
== برخی سرپاوران ==