باز کردن منو اصلی

تغییرات

به نسخهٔ 24265269 ویرایش 93.114.106.136 برگردانده شد. (توینکل)
 
== حلالیت ==
با توجه به این که پیوند بین الکل‌ها مانند آب، [[پیوند هیدروژنی]] است بسته به تعداد کربنهر هایشاندازه‌ای در آب حل می‌شود. همچنین با توجه به این که الکل‌ها از یک سو بخشی آلی داشته و از سوی دیگر گروه هیدروکسید دارند بسیاری از مواد آلی را نیز حل می‌کنند.دومین حلال بعد از آب است که برخی از مواد شیمیایی در آن حل میکنند.
 
محلول ید در محلول آب و الکل را [[تنتورید]] می‌گویند و برای [[گندزدایی]] به کار می‌روند.
برخی از کاربردهای الکل:
* سوخت خودرو
* حرام
* مصرف شخصی(خوردن)
* کاربردهای پزشکی و گندزدایی (به دلیل نفوذ فوق‌العاده به داخل منافذ و حفره‌ها و از بین بری باکتری‌های گرم مثبت و منفی و باکتری‌های مقاوم به اسید با غلظت ۷۰ تا ۸۰ درصد)
* ...