تفاوت میان نسخه‌های «یکی پیدا شد»

جز
replaced: ها ← ‌ها (5)، های ← ‌های (6)، می باشد ← می‌باشد ، ه اند ← ه‌اند ، می رود ← می‌رود (3)، می شود ← می‌ش با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (replaced: ها ← ‌ها (5)، های ← ‌های (6)، می باشد ← می‌باشد ، ه اند ← ه‌اند ، می رود ← می‌رود (3)، می شود ← می‌ش با ویرایشگر خودکار فارسی)
'''یکی پیدا شد''' {{به هندی|Koi... Mil Gaya}} فیلمی محصول سال ۲۰۰۳ و به کارگردانی [[راکیش روشن]] است. در این فیلم بازیگرانی همچون [[ریکا (بازیگر)|ریکا]]، [[ریتیک روشن]]، [[پریتی زینتا]]، راجت بیدی، [[جانی لور]]، [[پریم چوپرا]]، [[موکش ریشی]]، [[بینا بانرجی]]، [[راکیش روشن]] ایفای نقش کرده‌اند.
 
این فیلم با الهام از فیلم [[ئی.تی. موجود فرازمینی]] ساخته شده استشده‌است.همچنین این فیلم نخستین قسمت از سری فیلم هایفیلم‌های '''کریش''' میمی‌باشد باشد و فیلم هایفیلم‌های [[کریش]] و [[کریش ۳]] دنباله آن هستند.
 
== داستان ==
روهیت مهرا([[هریتک روشن]]) یک پسر عقب افتاده است و با آن که بسیار بزرگ شده استشده‌است اما هر سال در کلاس هفتم رفوزه می شودمی‌شود .مدیران مدرسه می خواهند او را اخراج کنند اما به اصرار مادرش قبول می کنندمی‌کنند او یک سال دیگر در مدرسه درس بخواند.روزی یک دختر به نام نیشا([[پریتی زینتا]]) از روهیت و همکلاسی هایهمکلاسی‌های او آدرس محلی را می پرسد ولی آن هاآن‌ها او را سرکار می گذارند و به جای اشتباهی می برند.
 
مادر روهیت ([[ریکا (بازیگر)|ریکا]]) پس از اطلاع از موضوع از او می خواهدمی‌خواهد تا از آن خانم عذرخواهی کند.وقتی روهیت برای عذرخواهی می رودمی‌رود نیشا که فکر می کندمی‌کند روهیت برای اذیت کردن او آمده از دوستانش می خواهدمی‌خواهد تا او را اذیت کنند .بعد از این اتفاق مادر روهیت([[ریکا (بازیگر)|ریکا]]) نیشا را برای این رفتارش سرزنش می کندمی‌کند و نیشا از آن پس به روهیت محبت می کندمی‌کند و با او دوستی می کندمی‌کند.
 
روهیت با کمک کامپیوتر پدرش که یک دانشمند بوده با فضایی هافضایی‌ها ارتباط برقرار می کند آنمی‌کند هاآن‌ها به زمین می آیند اما یکی از فضایی هافضایی‌ها در زمین جا می ماند .روهیت و نیشا او را درجنگل پیدا می کنندمی‌کنند و اسمش را جادو می گذارند و این موجود فضایی را در انباری پنهان می کنندمی‌کنند .هم کلاسی هایکلاسی‌های روهیت به طوربه‌طور اتفاقی به حضور موجود فضایی پی می برند اما قول می دهند تا چیزی نگویند.
 
روهیت بعد از شنیدن خبر ازدواج نیشا و راج بسیار ناراحت می شودمی‌شود و با مادرش درد و دل می کندمی‌کند مادرش به او می گوید وقتی روهیت را حامله بوده تصادف کرده اندکرده‌اند برای همین او با بقیه فرق دارد ونمی تواند دوست نیشا باشد.جادو که این حرفها را می شنود به روهیت قدرت خارق العاده می دهدمی‌دهد او هم باهوش وهم قوی می شودمی‌شود و راج را باکمک همکلاسی هایشهمکلاسی‌هایش در مسابقه بسکتبال شکست می دهدمی‌دهد.
 
بازرس خان([[موکش ریشی]]) که هنوز به دنبال موجود فضایی می گردد متوجه می شودمی‌شود که این موجود در خانه روهیت است پس به آن جا می رودمی‌رود و موجود فضایی را دستگیر می کند،می‌کند، اما روهیت جادو را پس از مدتی کوتاه پیدا می کندمی‌کند و او را آزاد می کندمی‌کند و پس از ارتباط با فضایی ها، آن هاآن‌ها به دنبال جادو می آیند و او به سیاره خودش میرود.بارفتن جادو قدرت هایقدرت‌های روهیت هم ازبین می رودمی‌رود و او همان آدم سابق می شودمی‌شود.دادگاه به دلیل توان کم ذهنی روهیت را بی گناه تشخیص می دهدمی‌دهد و آزاد می شودمی‌شود.
 
پس از آزادی راج و دوستانش روهیت را که ضعیف شده تهدید می کنندمی‌کنند اما دوباره در همان لحظه نوری در فضا دیده می شود وقدرتمی‌شود هایوقدرت‌های روهیت به او بازگردانده می شود،می‌شود، روهیت موفق به دفاع از خودش می شودمی‌شود و نیشا به او می گوید جادو قدرت تو را دوباره بازگرداند.در پایان روهیت و نیشا دست یکدیگر را می گیرندمی‌گیرند و زندگی جدیدی را آغاز می کنندمی‌کنند.
 
==بازیگران==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش