باز کردن منو اصلی

تغییرات

number ::= [+-]?['۰'-'۹']+
 
symbol ::= ['A'-'Z''aaوئنئتمن'-'z']. *
 
list ::= '(' expression* ')'
کاربر گمنام