باز کردن منو اصلی

تغییرات

number ::= [+-]?['۰'-'۹']+
 
symbol ::= ['A'-'Z''aوئنئتمنa''
 
list ::= '(' expression* ')'
کاربر گمنام