باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح مطلب پیشین
| data7 = {{Collapsible list|
* [[عبدالکریم حائری یزدی]]
* [[محمدعلی بیدآبادیشاه اصفهانیآبادی]]
* [[سید ابوالحسن رفیعی قزوینی]]
}}
۱۹۲

ویرایش