تفاوت میان نسخه‌های «الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید»

رنگ آمیزی ژلهای الکتروفورزی
(رنگ آمیزی ژلهای الکتروفورزی)
 
ژل معمولاً بین دو صفحه شیشه ای ریخته می‌شود. پس از ریختن ژل به سرعت شانه در بالای آن قرار می‌گیرد تا چاهک‌ها برای وارد کردن نمونه‌ها به داخل ژل ایجاد شود. پس از این که ژل پلیمریزه شد، می‌توان شانه را برداشت.
 
== [http://bio-engineering.ir/product/agarose-gel-electrophoresis/ رنگ آمیزي ژلهای الکتروفورزی (Staining)] ==
رنگ آمیزي ژلها (محیطهاي پایه)ي الکتروفورزي جهت آشکار شدن جایگاه باندهاي پروتئین و … صورت میگیرد. انتخاب رنگها با توجه به نوع ژل و نوع ترکیب مورد جداسازي صورت میگیرد. میزان رنگ هر باند با میزان پروتئین موجود در آن باند ارتباط دارد ولی این میزان تحت تاثیر عوامل دیگري نظیر نوع پروتئین و میزان دناتوراسیون آن قرار میگیرد. وقتی از رنگ آمیزي پروتئینها استفاده میشود بخش لیپیدي لیپوپروتئین ها یا کربوهیدراتی گلیکوپروتئین ها رنگ نمیشود. لذا مقادیر آنها کمتر از میزان واقعی برآورد خواهد شد.
 
=== رنگ آمیزي پروتئین ها : ===
از رنگهاي آمیدوبلاك (Amido black)، کوماسی بریلیانت بلو (CBB)، پانسو S (Panseau S) و نیترات نقره استفاده می شود.
 
=== رنگ آمیزي لیپوپروتئین ها : ===
از رنگهاي سودان بلاك، کوماسی بریلیانت بلو (CBB) و Oil Red 0 استفاده می شود.
 
=== رنگ آمیزي گلیکوپروتئین ها : ===
از رنگ Periodic Acid Schiff یا (PAS) استفاده می شود.
 
=== رنگ آمیزي اسیدهاي نوکلئیک : ===
استفاده از اتیدیوم بروماید (Ethidium bromide) و نیترات نقره
 
=== رنگ آمیزي دهیدروژنازها : ===
استفاده از NADH (داراي خاصیت فلوئورسان) و نمک تترازولیوم (نیتروبلوتترازولیوم)<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=سعید کارگر|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=مهندسی علوم زیستی|نشانی=http://bio-engineering.ir/product/agarose-gel-electrophoresis/|عنوان=رنگ آمیزي ژلهای الکتروفورزی}}</ref>
 
== الکتروفورز ==
۵۰

ویرایش