تفاوت میان نسخه‌های «هستک»

۲ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
[[پرونده:biological_cell.svg|thumb|300px|[[اندامک]]‌های درون [[یاخته]] جانوران: (۱) '''[[هستک''']] (۲) [[هسته سلول|هسته]] (۳) [[ریبوزوم]] (رناتن) (۴) [[وزیکول]] (۵) [[شبکه آندوپلاسمی]] خشن (۶) [[دستگاه گلژی]] (۷) [[چارچوب یاخته|سیتواسکلتون]] (۸) شبکه آندوپلاسمی صاف (۹) [[میتوکندری]] (۱۰) [[کریچه]] (واکوئل) (۱۱) [[سیتوپلاسم]] (درون‌یاخته) (۱۲) [[لیزوزوم]] (کافنده‌تن) (۱۳) [[میانک (زیست‌شناسی)|میانک]] (سنتریول)]]
هستک اندامکی داخل هسته سلول های یوکاریوت است که در آن موادی مانند DNAوانواعRNAفعالیت دارند ودر ساخت پروتئین نقش ایفا میکنند انواعRNAمانندtRNA[[آران‌ای حامل|tRNAیاآر ان آی ناقل (جابه جایی) یکی از انواع RNAاست که آمینو اسید های مورد نیاز برای ساخت پرو تئین را به ریبوزوم میبرد]]وmRNA[[آران‌ای پیام‌رسان|mRNAیا آر ان آی پیک یا نامه رسان نوعی از آر ان آ میباشد که اطلاعات موجود در DNAرا برای ساخت پروتئین به ریبوزوم میبرد]]وrRNA[[آران‌ای ریبوزومی|rRNA یا آر ان آی ریبوزومی نوعی از آر ان ا است که در سا ختار ریبوزوم نقش دارد]]