کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
=== نیمه پایین ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD1-team09='''{{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score09='''ب|RD1-team10={{flagIOCathlete|[[نارسینگ پانچام یاداو]]|IND|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score10=|RD1-team11='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score11='''۶|RD1-team12={{flagIOCathlete|[[تالگوت ایلیاسوف]]|AUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score12=۰|RD1-team13='''{{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score13='''۸|RD1-team14={{flagIOCathlete|[[تایموراز ناسدیکائوفریف]]|ESP|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score14=۶|RD1-team15='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score15='''۱۳|RD1-team16={{flagIOCathlete|[[اوقنی ندآلکو]]|MDA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score16=۲|RD2-team01={{flagIOCathlete|[[اونوربات پروجاو]]|MGL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01=۲|RD2-team02='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02='''۴|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''۱۰|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=۰|RD2-team05={{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05=۴|RD2-team06='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06='''۵|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=۷|RD2-team08='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08='''۸|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=۰|RD3-team02='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02='''۷|RD3-team03={{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=۳|RD3-team04='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04='''۴|RD4-team01='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01='''۱۰|RD4-team02={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=۰}}
 
=== شانس مجدد ===
|-
|۱۳
| align="Right" |{{flagIOCathlete|[[تایموراز ناسدیکائوفریف]]|ESP|تابستانی ۲۰۱۶}}
|-
|۱۴