باز کردن منو اصلی

تغییرات

+ {{الگو:نظریه احتمالات}}
{{ویکی‌سازی}}
{{الگو:نظریه احتمالات}}
'''پیشامدهای مستقل''' در حالت کلی اگر (P(A│B برابر با (P(A باشد، A از B مستقل است. می‌توان گفت زمانی که دانستن این که B اتفاق افتاده یا نیفتاده تأثیری در احتمال وقوع پیشامد A نداشته باشد این دو پیشامد مستقل هستند.
چون <math>P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)} </math> پس A و B مستقلند اگر