تفاوت میان نسخه‌های «جرم مولکولی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه افزودن نویسهٔ تکراری
عدد آووگادرو=۶/۰۲۲۰۵×10<sup>23</sup>
 
اگر مقداری از یک ماده به جرم m و مقدار مول n در اختیار y me tiro pedosداشتهداشته باشیم با تقسیم m بر n می‌توان جرم مولکولی آن ماده(M) را بدست آورد.به عبارت دیگر: m÷n=M به طور کلی عدد جرمی به معنای به طور مثال اگر 1 گرم از یک هیروژن برداریم می شود برابر اوووگادرو
 
در جدول زیر جرم اتمی میانگین ۲۰ اتم آورده شده:
۱

ویرایش