تفاوت میان نسخه‌های «جهانشاه قراقویونلو»

جهانشاه در سال ۸۶۴ هجری با [[ابوسعید گورکان|سلطان ابوسعید تیموری]] پیمان یکدستگی بست. وی همچنین با [[ترابوزان]] پیوندهای بازرگانی و استراتژیک خوبی داشت. وی با دولت [[عثمانی]] دشمنی می‌ورزید.
 
آق قویونلو ها دربخشدرطول هاییتاریخ ازسیستانبارانلو و گرگانسپس بانامبارانی شدند قوم های بارانی زندگیکه میاکنون کننددرایران !است
 
ترک اصیل بوده وازخانواده های پادشاهیی درترکیه وبخش هایی ازایران بودند که کم کم به مکان های مختلف ایران پراکنده شدند.
 
== سرانجام ==