تفاوت میان نسخه‌های «جهانشاه قراقویونلو»

 
جهانشاه در سال ۸۶۴ هجری با [[ابوسعید گورکان|سلطان ابوسعید تیموری]] پیمان یکدستگی بست. وی همچنین با [[ترابوزان]] پیوندهای بازرگانی و استراتژیک خوبی داشت. وی با دولت [[عثمانی]] دشمنی می‌ورزید.
 
نکته:
 
آق قویونلو ها درطول تاریخ بارانلو و سپس بارانی شدند قوم های بارانی که اکنون درایران است