تفاوت میان نسخه‌های «جهانشاه قراقویونلو»

| امضاء =
}}
آق قویونلو ها درطول تاریخ بارانلونلو و سپس بارانی شدند قوم های بارانی که اکنون درایران است
'''جهانشاه حقیقی''' فرمانروای نیرومند [[قراقویونلو]] یابارانلو در سال‌های ۱۴۳۸ تا ۱۴۶۷ م بود. او بر [[آناتولی غربی]]، [[قفقاز جنوبی]] و بیشتر [[عراق]] امروزی، ایران مرکزی و حتی نهایتاً تا [[کرمان]] فرمان می‌راند و پایتختش [[تبریز]] بود. در آغاز پیرو [[شاهرخ تیموری]] بود ولی با مرگ او اعلام استقلال کرد و اندک‌اندک بخش‌های مرکزی [[ایران]]، [[خوزستان]]، [[کرمان]] و [[فارس (سرزمین)|فارس]] را نیز به‌دست آورد. او سرانجام از [[اوزون حسن]] [[آق‌قویون‌لو]] شکست خورد و به دستور او سر بریده شد.<ref name="Minorsky 1954 p. ۲۷۷">Minorsky. "Jihān-Shāh Qara-Qoyunlu and His Poetry (Turkmenica, ۹)", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. ۱۶, No. 2 (1954), p. ۲۷۷</ref>
 
ترک اصیل بوده وازخانواده ه'''جهانشاه حقیقی''' فرمانروای نیرومند [[قراقویونلو]] یابارانلو در سال‌های ۱۴۳۸ تا ۱۴۶۷ م بود. او بر [[آناتولی غربی]]، [[قفقاز جنوبی]] و بیشتر [[عراق]] امروزی، ایران مرکزی و حتی نهایتاً تا [[کرمان]] فرمان می‌راند و پایتختش [[تبریز]] بود. در آغاز پیرو [[شاهرخ تیموری]] بود ولی با مرگ او اعلام استقلال کرد و اندک‌اندک بخش‌های مرکزی [[ایران]]، [[خوزستان]]، [[کرمان]] و [[فارس (سرزمین)|فارس]] را نیز به‌دست آورد. او سرانجام از [[اوزون حسن]] [[آق‌قویون‌لو]] شکست خورد و به دستور او سر بریده شد.<ref name="Minorsky 1954 p. ۲۷۷">Minorsky. "Jihān-Shāh Qara-Qoyunlu and His Poetry (Turkmenica, ۹)", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. ۱۶, No. 2 (1954), p. ۲۷۷</ref>
 
او در سال ۱۴۲۰ م با دختر [[الکسیوس چهارم]] فرمانروای [[امپراتوری تربیزوند]] (ترابوزان) و ملکه [[تئودورا کانتاکوزنه]] برای جلب حمایت آن‌ها پیمان زناشویی بست.<ref name="Minorsky 1954 p. ۲۷۷"/>
 
جهانشاه در سال ۸۶۴ هجری با [[ابوسعید گورکان|سلطان ابوسعید تیموری]] پیمان یکدستگی بست. وی همچنین با [[ترابوزان]] پیوندهای بازرگانی و استراتژیک خوبی داشت. وی با دولت [[عثمانی]] دشمنی می‌ورزید.
 
نکته:
 
آق قویونلو ها درطول تاریخ بارانلو و سپس بارانی شدند قوم های بارانی که اکنون درایران است
 
ترک اصیل بوده وازخانواده های پادشاهیی درترکیه وبخش هایی ازایران بودند که کم کم به مکان های مختلف ایران پراکنده شدند.
 
== سرانجام ==