تفاوت میان نسخه‌های «الفبای سیریلیک»

تصحیح
(تصحیح)
(تصحیح)
 
== تاریخچه ==
در [[سده ۹ (میلادی)|سده نهم میلادی]] و پس از پاگرفتن [[اسلاو]]ها در سرزمین [[موراویا]]، [[راستیسلاو]] فرمانروای این سرزمین برای پاکسازی این سرزمین از [[کلیسای کاتولیک|کلیسای رم]]، از [[کنستانتین]] امپراتور [[بیزانس]] درخواست کرد که آموزگارانی را برای وی بفرستد تا مردم را به زبان خود با مسیحیت آشنا کنند. پس از آن دو برادر روحانی به نام‌های [[سیریل]] (درگذشته به سال ۸۶۹ میلادی) و [[متودیوس]] (درگذشته به سال ۸۸۵ میلادی) به یک گروه [[اسلاو]] سپرده شدند و آنان نیز در برابر ایستادگی سرسختانه [[کلیسای کاتولیک|کلیسای رم]] که برگردان [[کتاب مقدس]] را تنها به زبان‌های [[زبان عبری|عبری]]، [[زبان یونانی|یونانی]] و [[زبان لاتین|لاتین]] پذیرفته می‌دانست، [[انجیل]] را به [[زبان‌های اسلاوی|زبان اسلاوی]] برگرداندند. بدین‌سان الفبای سیریلیک که دارای برخی نویسه‌های [[الفبای یونانی|یونانی]] است، به نام پدیدآورنده‌اش [[سیریل]] شناخته و سیریلیک رفته‌رفته خط اسلاوها شد. آنگاه [[روس]]ها، [[اوکراین]]یها، [[بلغار]]ها و [[صرب]]ها این خط را به همراه آیین [[کلیسای ارتدکس یونانی|ارتدکس]] [[یونانیونانی]]ی پذیرفتند و سیریلیک الفبای [[زبان روسی]] گشت.
 
== الفبای سیریلیک در [[زبان روسی]] ==
! align="right" | بزرگ !! align="left" | کوچک !! align="left" | ایتالیک !! align="left" | ایتالیک کوچک !! align="left" | نام !! align="center" |[[آوانویسی]] !! align="center" | مثال کاربرد
|-
|[[آ (سیریلیک)|А ]]|| а|| ''А'' || ''а'' || اَ || /a/ || '''ا'''دب
|-
|[[به (سیریلیک)|Б ]]|| б || ''Б'' || ''б'' || بِه || /b/ || نا'''ب'''
|-
|[[و (سیریلیک)|В ]]|| в || ''В'' || ''в'' || وِه || /v/ || '''و'''زن
|-
|[[گ (سیریلیک)|Г ]]|| г || ''Г'' || ''г'' || گِه || /g/ || '''گ‍ـ'''ام
|-
|[[د (سیریلیک)|Д ]]|| д || ''Д'' || ''д'' || دِه || /d/ || '''د'''بیر
|-
|[[اِ (سیریلیک)|Е ]]|| е || ''Е'' || ''е'' || یِه || /je/ || '''یِ‍ـ'''گانه
|-
|[[یو (سیریلیک)|Ё ]]|| ё || ''Ё'' || ''ё'' || یُ || /jo/ || ر'''یو'''
|-
|[[ژ (سیریلیک)|Ж ]]|| ж || ''Ж'' || ''ж'' || ژِه || |/ ʒ / || '''ژ'''اله
|-
|[[ز (سیریلیک)|З ]]|| з || ''З'' || ''з'' || زِه || /z/ || '''ز'''نگ
|-
|[[ای (سیریلیک)|И ]]|| и || ''И'' || ''и'' || ایـ || /i/ || شاد'''ی'''
|-
|[[ای کوتاه|Й ]]|| й || ''Й'' || ''й'' || ایگریگ یا y ایـ کوتاه || /j/ || چا'''ی''' یا '''Y'''es
|-
|[[کا (سیریلیک)|К ]]|| к || ''К'' || ''к'' || کا || /k/ || پا'''ک'''
|-
|[[ال (سیریلیک)|Л ]]|| л || ''Л'' || ''л'' || اِل || /l/ || زا'''ل'''
|-
|[[ام (سیریلیک)|М ]]|| м || ''М'' || ''м'' || اِم || /m/ || گا'''م'''
|-
|[[ان (سیریلیک)|Н ]]|| н || ''Н'' || ''н'' || اِن || /n/ || '''ن‍'''یکی
|-
|[[اُ (سیریلیک)|О ]]|| о || ''О'' || ''о'' || آ یا اُ || /o/ || ال'''و''' به معنی سلام
|-
|[[پ (سیریلیک)|П ]]|| п || ''П'' || ''п'' || پِه || /p/ || '''پـ‍'''اریس
|-
|[[ار (سیریلیک)|Р ]]|| р || ''Р'' || ''р'' || اِر || /r/ || '''ر'''ادیو
|-
|[[اس (سیریلیک)|С ]]|| с || ''С'' || ''с'' || اِس || /s/ || '''س‍ـ'''رای
|-
|[[ت (سیریلیک)|Т ]]|| т || ''Т'' || ''т'' || تِه || /t/ || '''تـ‍'''بر
|-
|[[او (سیریلیک)|У ]]|| у || ''У'' || ''у'' || او || /u/ || د'''و'''ش
|-
|[[اف (سیریلیک)|Ф ]]|| ф || ''Ф'' || ''ф'' || اِف || /f/ || '''ف‍ـ'''از
|-
| [[خا|Х ]]|| х || ''Х'' || ''х'' || خا || /x/ || شا'''خ'''
|-
|[[تسه (سیریلیک)|Ц ]]|| ц || ''Ц'' || ''ц'' || تْسه || /ts/ || ع‍'''طس‍'''ه
|-
|[[چ (سیریلیک)|Ч ]]|| ч || ''Ч'' || ''ч'' || چِه || /t∫/ || '''چـ‍'''اه
|-
| [[شا|Ш ]]|| ш || ''Ш'' || ''ш'' || شا || /∫/ || آ'''ش'''
|-
| [[اشچا|Щ ]]|| щ || ''Щ'' || ''щ'' || شْچا || /∫t∫/ || خرو'''شْچ‍'''ف
|-
| [[یر|Ъ ]]|| ъ || ''Ъ'' || ''ъ'' || نشان سختی || &|| مسـ‍'''ـ‍ؤ'''ول، وضـ‍'''ـ‍ع'''
|-
| [[یری|Ы ]]|| ы || ''Ы'' || ''ы'' || اَیی || /ɨ/ || Почтительн'''ы'''й{{سخ}}پاچتیتیل‌نی به معنی محترم
|-
|[[نشان نرمی|Ь ]]|| ь || ''Ь'' || ''ь'' || نشان نرمی || //| ||معادل ندارد
|-
|[[اِی (سیریلیک)|Э ]]|| э || ''Э'' || ''э'' || اِ || / ə / || '''اِ'''کباتان
|-
| [[Ю ]]|| ю || ''Ю'' || ''ю'' || یو || /ju/ || '''یو'''نان
|-
| Я || я || ''Я'' || ''я'' || یَه || /ja/ || '''یَ‍ـ'''واش