سخن و سخنوران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
| پیش از =
}}
'''سخن و سخنوران'''، کتابی است نوشتهٔ [[بدیع‌الزمان فروزانفر]] در شرح احوال و نقد و سنجش آثار ۵۵ تن نامورترین شاعران [[پارسی‌گو|پارسی‌گوی]] قرن‌های سوم تا ششم هجری. سخن و سخنوران اولین بار در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۲ در [[تهران]] به چاپ رسیده استرسیده‌است. فهرست عنوان فصل‌های کتاب چنین است:
 
== فهرست ==
* ۱.# [[حنظله بادغیسی]]
* ۲.# [[ابوسلیک]]
* ۳.# [[شهید بلخی|ابوالحسن شهید بن حسین بلخی]]
* ۴.# ابوعبدالله جعفر بن محمد [[رودکی سمرقندی]]
* ۵.# [[ابوشکور بلخی]]
* ۶.# ابوعبدالله محمد بن صالح ولواجی
* ۷.# [[ابوطاهر خسروانی|ابوطاهر طیب بن محمد خسروانی]]
* ۸.# ابوالعباس فضل بن عباس ربنجنی
* ۹.# ابوعبدالله محمد بن حسن [[معروفی بلخی]]
* ۱۰.# [[ابومنصور دقیقی]]
* ۱۱.# ابوالحسن علی بن محمد غزوانی لوکری
* ۱۲.# [[منجیک ترمذی|منجیک ابوالحسن علی بن محمد ترمذی]]
* ۱۳.# [[خسروی سرخسی|ابوبکر محمد بن علی خسروی سرخسی]]
* ۱۴.# حکیم [[کسایی مروزی]]
* ۱۵.# ابومنصور عماره بن محمد مروزی
* ۱۶.# [[بدیع بلخی]]
* ۱۷.# استغنایی نیشابوری
* ۱۸.# ترکی کشی ایلاقی
* ۱۹.# ابوالمؤید رونقی بخاری
* ۲۰.# معنوی بخاری
* ۲۱.# [[ابوالقاسم فردوسی]] طوسی
* ۲۲.# [[عنصری]]
* ۲۳.# [[غضائری رازی]]
* ۲۴.# [[فرخی سیستانی|ابوالحسن علی بن جولوغ فرخی سیستانی]]
* ۲۵.# [[منوچهری دامغانی]]
* ۲۶.# زینبی علوی
* ۲۷.# ابونظر عبدالعزیز بن منصور [[عسجدی مروزی]]
* ۲۸.# [[بهرامی سرخسی|استاد ابوالحسن علی بهرامی سرخسی]]
* ۲۹.# [[ناصرخسرو]]
* ۳۰.# [[ابوحنیفه اسکافی]]
* ۳۱.# [[ازرقی هروی]]
* ۳۲.# [[مسعود سعد سلمان]] لاهوری
* ۳۳.# [[معزی]]
* ۳۴.# [[عمعق بخارایی]]
* ۳۵.# [[ادیب صابر]]
* ۳۶.# [[سنایی غزنوی]]
* ۳۷.# [[عبدالواسع جبلی]]
* ۳۸.# [[سوزنی سمرقندی]]
* ۳۹.# [[رشید وطواط]]
* ۴۰.# [[انوری]]
* ۴۱.# امیر فخرالدین بن خالد بن ربیع
* ۴۲.# محمد بن علی [[سمائی مروزی]]
* ۴۳.# اثیرالدین شرف‌الحکما [[فتوحی مروزی]]
* ۴۴.# [[شهاب‌الدین ابوالحسن طلحه]]
* ۴۵.# [[فخرالدین اسعد گرگانی]]
* ۴۶.# ابونصر علی بن احمد [[اسدی طوسی]]
* ۴۷.# [[قطران تبریزی]]
* ۴۸.# کافی ظفر همدانی
* ۴۹.# [[ابوطاهر خاتونی]]
* ۵۰.# [[عمادی]]
* ۵۱.# [[اثیر اخسیکتی]]
* ۵۲.# [[جمال‌الدین اصفهانی]]
* ۵۳.# [[مجیرالدین بیلقانی]]
* ۵۴.# [[فلکی شروانی]]
* ۵۵.# [[خاقانی شروانی]]
 
== منابع ==
* سخن و سخنوران، بدیع‌الزمان فروزانفر، چاپ دوم، ۱۳۵۰، انتشارات خوارزمی
۴۹٬۷۹۷

ویرایش