تفاوت میان نسخه‌های «غلظت»

جز
روبات: ویکی سازی جداول
جز (ربات: ویرایش جزئی)
جز (روبات: ویکی سازی جداول)
{{-}}
== انواع غلظت‌ها ==
 
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
<caption>'''واحدهای استاندارد بیان غلظت'''</caption>
|+ '''واحدهای استاندارد بیان غلظت'''
<tr>
|-----
<th style="background:#ffdead;">اندازه گیری</th>
<th! style="background:#ffdead;">نمادگذاری</th> | اندازه گیری
<th! style="background:#ffdead;">فرمول کلی</th>| نمادگذاری
<th! style="background:#ffdead;">واحدها</th> | فرمول کلی
! style="background:#ffdead;" | واحدها
</tr>
|-----
<tr>
<td>| [[درصد اتمی]] (A)</td> || at.%
| align="center" | <math>\left ( \frac{\rm number~of~atoms~of~dopant \times 100}{\rm number~of~atoms~of~solution} \right )</math>
<td>at.%</td>
| %
<td align="center"><math>\left ( \frac{\rm number~of~atoms~of~dopant \times 100}{\rm number~of~atoms~of~solution} \right )</math></td>
|-----
<td>%</td>
| [[درصد اتمی]]age (B) || at.%
</tr>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\rm number~of~atoms~of~dopant \times 100}{\rm number~of~substitutable~atoms~of~solution} \right )</math>
<tr>
| %
<td>[[درصد اتمی]]age (B)</td>
|-----
<td>at.%</td>
| درصد جرمی || wt%
<td align="center"><math>\left ( \frac{\rm number~of~atoms~of~dopant \times 100}{\rm number~of~substitutable~atoms~of~solution} \right )</math></td>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{grams\ solute} \times 100}{\mathrm{grams\ solution}} \right )</math>
<td>%</td>
| %
</tr>
|-----
<tr><td>درصد جرمی</td>
| درصد جرمی حجمی || -
<td>wt%</td>
<td| align="center"> | <math>\left ( \frac{\mathrm{grams\ solute} \times 100}{\mathrm{gramsmilliliters\ solution}} \right )</math></td>
| % ''though strictly'' %g/mL
<td>%</td>
|-----
</tr>
| درصد حجم حجم || -
<tr>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{milliliters\ solute} \times 100}{\mathrm{milliliters\ solution}} \right )</math>
<td>درصد جرمی حجمی</td>
| %
<td>-</td>
|-----
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{grams\ solute} \times 100}{\mathrm{milliliters\ solution}} \right )</math></td>
| مولاریته || ''M''
<td>% ''though strictly'' %g/mL</td>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{moles\ solute}}{\mathrm{liters\ solution}} \right )</math>
</tr>
| mol/L (or M or mol/dm<sup>3</sup>)
<tr>
|-----
<td>درصد حجم حجم</td>
| مولانیته || -
<td>-</td>
<td| align="center"> | <math>\left ( \frac{\mathrm{millilitersmoles\ solute} \times 100}{\mathrm{milliliterskilograms\ solution}} \right )</math></td>
| mol/kg
<td>%</td>
|-----
</tr>
| مولالیته || ''m''
<tr>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{moles\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solvent}} \right )</math>
<td>مولاریته</td>
| mol/kg (or m**)
<td>''M''</td>
|-----
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{moles\ solute}}{\mathrm{liters\ solution}} \right )</math></td>
| جز مولی || Χ (chi)
<td>mol/L (or M or mol/dm<sup>3</sup>)</td>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{moles\ solute}}{\mathrm{moles\ solution}} \right )</math>
</tr>
| (decimal)
<tr>
|-----
<td>مولانیته</td>
| فرمال || F
<td>-</td>
<td| align="center"> | <math>\left ( \frac{\mathrm{moles\ undissolved\ solute}}{\mathrm{kilogramsliters\ solution}} \right )</math></td>
<td>| mol/kg</td>L (or F)
|-----
</tr>
| نرمالیته || N
<tr>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{gram\ equivalents}}{\mathrm{liters\ solution}} \right )</math>
<td>مولالیته</td>
| N
<td>''m''</td>
|-----
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{moles\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solvent}} \right )</math></td>
| قسمت در صد || % (or pph)
<td>mol/kg (or m**)</td>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{dekagrams\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math>
</tr>
| da.g/kg
<tr>
|-----
<td>جز مولی</td>
| قسمت در هزار || ‰ (or ppt*)
<td>Χ (chi)</td>
<td| align="center"> | <math>\left ( \frac{\mathrm{molesgrams\ solute}}{\mathrm{moleskilograms\ solution}} \right )</math></td>
| g/kg
<td>(decimal)</td>
|-----
</tr>
| قسمت در میلیون || ppm
<tr>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{milligrams\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math>
<td>فرمال</td>
| mg/kg
<td>F</td>
|-----
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{moles\ undissolved\ solute}}{\mathrm{liters\ solution}} \right )</math></td>
| سمت در میلیارد || ppb
<td>mol/L (or F)</td>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{micrograms\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math>
</tr>
| µg/kg
<tr>
|-----
<td>نرمالیته</td>
| قسمت در تریلیون || ppt*
<td>N</td>
<td| align="center"> | <math>\left ( \frac{\mathrm{gramnanograms\ equivalentssolute}}{\mathrm{literskilograms\ solution}} \right )</math></td>
| ng/kg
<td>N</td>
|-----
</tr>
| قسمت در کوادریلیون || ppq
<tr>
| align="center" | <math>\left ( \frac{\mathrm{picograms\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math>
<td>قسمت در صد</td>
| pg/kg
<td>% (or pph)</td>
|}
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{dekagrams\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math></td>
<td>da.g/kg</td>
</tr>
<tr>
<td>قسمت در هزار</td>
<td>‰ (or ppt*)</td>
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{grams\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math></td>
<td>g/kg</td>
</tr>
<tr>
<td>قسمت در میلیون</td>
<td>ppm</td>
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{milligrams\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math></td>
<td>mg/kg</td>
</tr>
<tr>
<td>سمت در میلیارد</td>
<td>ppb</td>
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{micrograms\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math></td>
<td>µg/kg</td>
</tr>
<tr>
<td>قسمت در تریلیون</td>
<td>ppt*</td>
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{nanograms\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math></td>
<td>ng/kg</td>
</tr>
<tr>
<td>قسمت در کوادریلیون</td>
<td>ppq</td>
<td align="center"><math>\left ( \frac{\mathrm{picograms\ solute}}{\mathrm{kilograms\ solution}} \right )</math></td>
<td>pg/kg</td>
</tr>
</table>
== جستارهای وابسته ==
*[[تعادل شیمیایی]]
۴۷

ویرایش