باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== رتبه علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ==
== براساس گزارش۲۰۱۵ایالت متحده آمریکا==
دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برترجهان درحوزه نانواست.
=== رتبه بندی ۲۰۱۹یو اس نیوز ===
دانشگاه آزاداسلامی باکل امتیاز۴۷.۷ دومین دانشگاه ایران ،ودرجهان با رتبه۴۶۰ قرارگرفته‌است.
کاربر گمنام