باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{جعبه اطلاعات دودمان قدیمی
|native_name = سلجوقیان
|conventional_long_name =امپراطوری سلسلهٔ سلجوقیان ترکمانها
|common_name =
|continent = آسیا
کاربر گمنام