تفاوت میان نسخه‌های «خانقاه احمدی»

بدون خلاصه ویرایش
* همچنین آرامگاه ''آقا میرزا احمد عبدالحی مرتضوی تبریزی(اردبیلی ) (وحید الاولیا الکاملین) و جناب حاج میرزا محمد علی حب حیدراردبیلی (ابوالفتوح )'' از اقطاب این سلسله نیز در این خانقاه‌است.
*این خانقاه شامل
* موزه، که اثار بسیار ارزشمندی از دوره های مختلف تاریخی از جمله نسخ خطی ودیگر اشیاء نگهداری می شود. از جمله اثار فاخری که میتوان نام برد را قرانی که در شش جلدی طی مدت ۲۰سال به توسط شادروان علی اصغر زرمهر به سامان رسیده.که این اثر توسط ایشان به موزه هدیه داده شده
* کتابخانه بسیارارزشمند.
* درمانگاه‌بصورت خیریه است .
۳۰۲

ویرایش