تفاوت میان نسخه‌های «جام برندگان جام آسیا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|۱۹۹۲
|-
|{{پرچمک|عربستان سعودی}} '''[[الشبابباشگاه فوتبال القادسیه عربستان سعودی|الشبابالقادسیه]]'''
|'''۱'''
|۱۹۹۴
|۲۰۰۱
|
|-
|{{پرچمک|ژاپن}} '''[[باشگاه فوتبال شیمیزویوکوهاما اس-پالسفلاجلز ژاپن|شیمیزویوکوهاما اس-پالسفلاجلز]]'''
|'''۱'''
|۱۹۹۵
|۲۰۰۰
|
|-
|{{پرچمک|عربستان سعودیژاپن}} '''[[باشگاه فوتبال الاتحادشونان عربستانبلمار سعودیژاپن|الاتحادشونان بلمار]]'''
|'''۱'''
|۱۹۹۶
|۱۹۹۹
|
|-
|{{پرچمک|ژاپنعربستان سعودی}} '''[[باشگاه فوتبال بلمیرالاتحاد هیراتسوکاژاپن|شونانعربستان بلمارسعودی|الاتحاد]]'''
|'''۱'''
|۱۹۹۹
|۱۹۹۶
|
|-
|{{پرچمک|ژاپن}} '''[[باشگاه فوتبال یوکوهاماشیمیزو فلاجلز ژاپناس-پالس|یوکوهاماشیمیزو فلاجلزاس-پالس]]'''
|'''۱'''
|۲۰۰۰
|۱۹۹۵
|
|-
|{{پرچمک|عربستان سعودی}} '''[[باشگاه فوتبال القادسیهالشباب عربستان سعودی|القادسیهالشباب]]'''
|'''۱'''
|۲۰۰۱
|۱۹۹۴
|
|-
|{{پرچمک|کره جنوبیبحرین}} '''[[باشگاه فوتبالورزشی چونبوک هیوندای موتورزالمحرق|چونبوک هیوندای موتورزالمحرق]]'''
|
|۱۹۹۱
|۲۰۰۲
|-
|{{پرچمک|چینهنگ کنگ}} '''[[دالیانباشگاه چین هایچانگجنوبی|دالیانساوت هایچانگچاینا]]'''
|
|۱۹۹۴
|۲۰۰۱
|-
|{{پرچمک|عراقامارات متحده عربی}} '''[[باشگاه ورزشیفوتبال الشعب الزوراامارات|الزوراالشعب]]'''
|
|۱۹۹۵
|۲۰۰۰
|-
|{{پرچمک|کره جنوبیعراق}} '''[[باشگاه فوتبالورزشی چونامالطلبه دراگونزعراق|چونام دراگونزالطلبه]]'''
|
|۱۹۹۶
|۱۹۹۹
|-
|{{پرچمک|کره جنوبیژاپن}} '''[[باشگاه فوتبال سوونناگویا سامسونگگرامپوس|سوونناگویا سامسونگگرامپوس]]'''
|
|۱۹۹۷
|۱۹۹۸
|-
|{{پرچمک|ژاپنکره جنوبی}} '''[[باشگاه فوتبال ناگویاسوون گرامپوسسامسونگ|ناگویاسوون گرامپوسسامسونگ]]'''
|
|۱۹۹۸
|۱۹۹۷
|-
|{{پرچمک|عراقکره جنوبی}} '''[[باشگاه ورزشیفوتبال الطلبهچونام عراقدراگونز|الطلبهچونام دراگونز]]'''
|
|۱۹۹۹
|۱۹۹۶
|-
|{{پرچمک|امارات متحده عربیعراق}} '''[[باشگاه فوتبال الشعبورزشی اماراتالزورا|الشعبالزورا]]'''
|
|۲۰۰۰
|۱۹۹۵
|-
|{{flagiconپرچمک|hong kongچین}} '''[[باشگاه چینفوتبال دالیان جنوبیهایچانگ|ساوتدالیان چایناهایچانگ]]'''
|
|۲۰۰۱
|۱۹۹۴
|-
|{{پرچمک|بحرینکره جنوبی}} '''[[باشگاه ورزشیفوتبال المحرقچونبوک هیوندای موتورز|المحرقچونبوک هیوندای موتورز]]'''
|
|۲۰۰۲
|۱۹۹۱
|-
|}
کاربر ناشناس