سامانه ژئودتیک جهانی ۱۹۸۴: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (رده)
{{زمین‌سنجی}}
'''سامانهٔ ژئودتیک جهانی ۱۹۸۴''' یا '''World Geodetic System 1984''' به اختصار '''WGS84''' یک [[سیستم مرجع زمینی قراردادی]] (CTRS) است که به عنوان مبنایی برای تعیین موقعیت بر روی [[زمین]] و [[گیتی|فضای]] اطراف [[زمین]] به کار می‌رود.
 
== پیش زمینه ==
در اوایل دهه 1980۱۹۸۰ نیاز به یک سیستم ژئودزی جهانی جدید توسط جامعه ژئودزی و همچنین وزارت دفاع ایالات متحده شناسایی شد. WGS 72 دیگر داده هاداده‌ها و اطلاعات و نیز دقت کافی برای تمام برنامه هایبرنامه‌های فعلی و پیش بینیپیش‌بینی شده ارائه نمی دادنمی‌داد. تولید WGS جدید در قالب داده هایداده‌های بهبود یافته، افزایش پوشش داده ها،داده‌ها، انواع داده هایداده‌های جدید و تکنیک هایتکنیک‌های پیشرفته در دسترس بود. پارامترهای GRS 80 همراه با داپلر موجود، مشاهدات لیزر ماهواره ای و مشاهدات [[تداخل‌سنجی خط پایه بسیار طولانی]] (VLBI) اطلاعات جدیدی را به ما می دهندمی‌دهند. یک منبع مفید جدید داده ها،داده‌ها، ارتفاع سنج رادار ماهواره ای است. همچنین یک روش کمترین مربعات پیشرفته که یک راه حل ترکیبی ثابت از انواع مختلف اندازه گیری هااندازه‌گیری‌ها در مقایسه با میدان گرانشی زمین، یعنی ژئوئید، ناهنجاری هایناهنجاری‌های گرانشی، انحرافات، داپلر پویا و غیره امکان‌پذیر امکان پذیر می کرد،می‌کرد، در دسترس بود.
سامانه ژئودتیک جهانی ۱۹۸۴ WGS 84 نامیده شده استشده‌است. این سیستم مرجعی است که توسط سیستم موقعیت یابیموقعیت‌یابی جهانی استفاده می شودمی‌شود. این سیستم ژئوسنتریک و در سراسر جهان 1۱± متر ثابت است. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=wikipedia.org|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System|عنوان=World Geodetic System}}</ref>
 
== منابع ==
[[رده:ژئودزی]]
[[رده:ناوبری]]
{{پانویس}}
<references />
[[رده:نقشه‌برداری]]
۳۲۴

ویرایش