باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
# تقسیم املاک بین رعایا.
# قانون منع احتکار و تعلیم اجباری و بانک فلاحتی.
# ترجیح [[مالیات مستقیم]] بر غیرمستقیم.
# مخالفت با مجلس اعیان (مجلس سنا) بود.