باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical2"/><ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1607&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۴۴۲ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160512180256/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1607&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۳ مهر ۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical.parliran.ir">{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636529263829343993.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۲۵۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۷۳ |تاریخ بازبینی=۲۰ فروردین ۱۳۹۷}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical.parliran.ir">{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636529263829343993.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۲۵۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۷۳ |تاریخ بازبینی=۲۰ فروردین ۱۳۹۷}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت