باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن {{طرفداری}}، {{لحن}} و {{ویکی‌سازی}} (توینکل)
{{طرفداری|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۸}}
{{لحن|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۸}}
{{ویکی‌سازی|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۸}}
{{جدول اطلاعات دانشمند
|نام = علی حجتی کرمانی