باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند فتوسنتز به متن
نت
 
انرژی مورد نیاز ممکن است از [[نور خورشید]] و طی فرایند [[فتوسنتز]] گرفته شود یا از طریق [[واکنش‌های شیمیایی]] اکسیداسیون و احیاء.
 
بسته به نوع تجهیزات منبع تأمین انرژی متفاوت خواهد بود برای تجهیزات قرار گرفته روی سطح زمین و نیز سیستم‌های زیر آبی نور خورشید منبع تأمین انرژی است و برای تجهیزات بسته و زیر خاک انرژی مورد نیاز از واکنش‌های شیمیایی تأمین می‌شود.