باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند سیستم کنترل فازی به زیربخش جستارهای وابسته
 
== جستارهای وابسته ==
* [[سیستم_کنترل_فازی]]
 
* [[نظریه کنترل]]