تفاوت میان نسخه‌های «هستک»

۲۸۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
جز
اشتباهاتی که در هایپرلینک شدن پیش آمده بود فیکس شدند
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند یوکاریوت به متن)
جز (اشتباهاتی که در هایپرلینک شدن پیش آمده بود فیکس شدند)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
[[پرونده:biological_cell.svg|thumb|300px|[[اندامک]]‌های درون [[یاخته]] جانوران: (۱) [[هستک]] (۲) [[هسته سلول|هسته]] (۳) [[ریبوزوم]] (رناتن) (۴) [[وزیکول]] (۵) [[شبکه آندوپلاسمی]] خشن (۶) [[دستگاه گلژی]] (۷) [[چارچوب یاخته|سیتواسکلتون]] (۸) شبکه آندوپلاسمی صاف (۹) [[میتوکندری]] (۱۰) [[کریچه]] (واکوئل) (۱۱) [[سیتوپلاسم]] (درون‌یاخته) (۱۲) [[لیزوزوم]] (کافنده‌تن) (۱۳) [[میانک (زیست‌شناسی)|میانک]] (سنتریول)]]
هستک اندامکی داخل هسته سلول های [[یوکاریوت]] است که در آن موادی مانند DNAوانواعRNAفعالیتDNA و انواعRNAفعالیت دارند ودرو در ساخت پروتئین نقش ایفا میکنند. انواعRNAمانندtRNAانواعRNAمانندtRNAیا[[آران‌ای حامل|tRNAیاآرآر ان آی ناقل]] (جابه جایی) یکی از انواع RNAاستRNA است که آمینو اسیدآمینواسید های مورد نیاز برای ساخت پرو تئینپروتئین را به ریبوزوم میبرد]] وmRNA یا [[آران‌ای پیام‌رسان|mRNAیا آر ان آی پیک یا نامه رسان]] نوعی از آر ان آ میباشد که اطلاعات موجود در DNAرا برای ساخت پروتئین سازی رو نوشت میکند و به ریبوزومسمت میبرد]]وrRNA[[آران‌ایریبوزوم]] می برد و ریبوزومی|rRNA یا آر ان آی ریبوزومی نوعی از آر ان ا است که در سا ختارساختار ریبوزوم نقش دارد و به عنوان [[کاتالیزور]] ، باعث ایجاد [[پیوند پپتیدی]] بین [[اسید آمینه|آمینواسید]] ها می شود.
 
هستک نیز مکانی است که در آن دنا وجود دارد و به سرعت از روی آن rRNA ساخته میشود.
کارکرد اصلی هستک [[زیست‌زایی ریبوزوم و همچنین نقش آن در نولید پرو تئین میباشد]] است.
 
کارکرد اصلی هستک [[زیست‌زایی ریبوزوم و همچنین نقش آن در نولید پرو تئینپروتئین میباشد]] است.
 
== منابع ==
۵

ویرایش