باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: برمیخوریم⟸برمی‌خوریم
در دوره اسلامی میسان را شامل نواحی واسط و بصره میدانستند و قصبه آن نیز میسان نام داشته‌است. چون ایرانیان به این ناحیه دشت میشان میگفته‌اند پیداست که ناحیه مسطح دو طرف دجله و کارون بوده‌است. ظاهراً این ناحیه تا حدود سال ۲۲۵ میلادی مستقل بوده‌است و در این سال اردشیر بابکان آن را جزو شاهنشاهی ساسانی کرده‌است.<ref name=":0" />
 
سرزمین مسن همان است که ایرانیان در صدر اسلام به آن میشان یا دشت میشان یا میشون میگفتند و تازیان آن را به میسان و دست میسان بدل کرده‌اند و به همین جهت احتمال نزدیک به یقین میرود که در زمان ساسانیان هم به آن میشان میگفته‌اند چنان‌که حکمران آنجا را «میشانشاه» لقب میدادند و مسن ضبط دیگری از همین کمه میسان است. به این کلمه نخست در قرون دوم میلادی برمیخوریمبرمی‌خوریم و به خط یونانی آن را «مسنه»Mesene نوشته‌اند.<ref name=":0" />
 
== تقسیمات کشوری ==