باز کردن منو اصلی

تغییرات

== رتبه علمی دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای آن ==
 
== براساس گزارش۲۰۱۵ایالتگزارش۲۰۱۵ایالات متحده آمریکا==
دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برترجهانبرتر جهان درحوزه نانواست[[فناوری نانو|نانو]] است.
=== رتبه بندی ۲۰۱۹یو اس نیوز ===
دانشگاه آزاداسلامی باکل امتیاز۴۷.۷ دومین دانشگاه ایران ،ودرجهان با رتبه۴۶۰ قرارگرفته‌است.
=== رتبه بندی۲۰۱۸ شانگهای ===
دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰بار دررتبهدر بندیرتبه‌بندی موضوعی جزو دانشگاه‌های برتر ایران قرارگرفتقرار گرفت.
 
=== رتبه بندی۲۰۱۷ QS ===
دانشگاه آزاد اسلامی دررتبهدر رتبه بندی موضوعی (کشاورزی وجنگلداری) رتبه۲۵۱-۳۰۰رادرجهان۳۰۰ را در جهان کسب کرده‌است.
 
=== رتبه‌بندی ۲۰۱۸ سایماگو ===