تفاوت میان نسخه‌های «گزیده‌های زادسپرم»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند تاریخ جهان به متن
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند تاریخ جهان به متن)
بخش نخست کتاب، که سه فصل را دربرمی‌گیرد، دربارهٔ آفرینش آغازین است. فصل نخست با توصیفی از [[اورمزد]] که مبدأ خیر است، و [[اهریمن]] که مبدأ شر است، آغاز شده و آن‌گاه از آفرینش موجودات به صورت [[مینو|مینویی]] و سپس از آفرینش موجودات به صورت [[گیتی]] سخن رفته‌است. فصل دوم حملهٔ [[اهریمن]] به پیش‌نمونه‌های موجودات هفت‌گانه یعنی آسمان، آب، زمین، گیاه، گاو یکتاآفریده، گیومرث، و آلوده شدن هرکدام شرح داده شده‌است. فصل سوم ستیز [[ایزدان]] گوناگون و حامیان آفریدگان فوق با [[اهریمن]] و به‌دنبال آن آفرینش موجودات اورمزدی از پیش نمونه‌های ذکرشده و تکثیر آنها در جهان سخن رفته‌است.
 
موضوع اصلی بخش دوم، تاریخ دین است. دربارهٔ زندگی [[زرتشت]] است که به نظر زرتشتیان در میانهٔ [[تاریخ جهان]] ظهور کرده‌است.
 
بخش سوم، شامل دو فصل دربارهٔ ترکیب آدمی از تن و جان و روان و چگونگی وظایف اندام‌های داخلی بدن است.