باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[اصغر نوری‌جمشیدی |سرهنگ اصغر نوری‌جمشیدی]]
* [[سید عبدالرحیم موسوی|سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی]]
*[[سروانسرگرد حسینیحسین احمدسیماباحمدسیمابان]]{{پایان چندستونه}}
 
== اهمیت دانشگاه افسری ==
کاربر گمنام