باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=
|زبان=فارسی و لحجه سیستانی
|مذهب=شیعه
|مساحت=