تفاوت میان نسخه‌های «بوی باران»

شعر از [[فریدون مشیری]]
 
{{شعر}}
{{ب|بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک|شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک}}
 
{{ب|آسمان آبی و ابر سپید|برگ‌های سبز بید}}
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
 
{{ب|عطر نرگس، رقص باد|نغمه شوق پرستوهای شاد}}
آسمان آبی و ابر سپید
 
{{م|خلوت گرم کبوترهای مست}}
برگ‌های سبز بید
 
{{ب|نرم نرمک می‌رسد اینک بهار|خوش به حال روزگار}}
عطر نرگس، رقص باد
 
{{ب|خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها|خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها}}
نغمه شوق پرستوهای شاد
 
{{ب|خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز|خوش به حال دختر میخک که می‌خندد به ناز}}
خلوت گرم کبوترهای مست
 
{{ب|خوش به حال جام لبریز از شراب|خوش به حال آفتاب}}
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار
 
خوش{{م|ای بهدل حالمن گرچه در این روزگار}}
 
{{م|ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم}}
خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها
 
{{م|ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب}}
خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
 
{{م|ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار}}
خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز
 
خوش به حال دختر میخک که می‌خندد به ناز
 
خوش به حال جام لبریز از شراب
 
خوش به حال آفتاب
 
ای دل من گرچه در این روزگار
 
جامه رنگین نمی‌‌پوشی به کام
 
باده رنگین نمی‌بینی به جام
 
نقل و سبزه در میان سفره نیست
 
جامت از آن می که می‌‌باید تهی است
 
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
 
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
 
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
 
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
 
هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ
 
{{ب|گر نکوبی شیشه غم را به سنگ|هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ}}
 
{{پایان شعر}}
۱۲۵

ویرایش