باز کردن منو اصلی

تغییرات

این مقاله به انواع [[مالیات]]ها در ایران می‌پردازد.
 
== بودجه =
انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی که نصیب دولت می‌گردد،زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این در آمد و سود هارا دولت فراهم ساخته است
 
۴

ویرایش