تن‌آرامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات:ویکی‌سازی اطلاعات بیشتر)
بدون خلاصۀ ویرایش
'''تن‌آراميتن‌آرامی''' يایا '''ريلکسيشنریلکسیشن'''، به فعاليتيفعالیتی گفته مي‌شودمی‌شود که حاصل آن، تغييرتغییر وضعيتوضعیت روحيروحی کنونيکنونی انسان و رهاييرهایی او از افکار مربوط به کوشش، کار يایا تنش است. عموماً بر ايناین باورند که تن‌آرامي،تن‌آرامی، فعاليتيفعالیتی لذتبخش است.<ref>واژه‌نامه [[دانشنامه انکارتا]]</ref>
 
 
== شيوۀشیوۀ انجام<ref>وبگاه [http://www.dummies.com/how-to/content/deep-relaxation-learning-the-corpse-posture.html داميزدامیز]</ref> ==
تن‌آراميتن‌آرامی يکيیکی از حالتهايحالتهای [[يوگایوگا]] است که به آن ''حالت لاشه'' نيزنیز مي‌گويندمی‌گویند. از سوييسویی سادهساده‌است است زيرازیرا در طول انجام آن، عضو يایا بخش خاصيخاصی از بدن درگيردرگیر نيستنیست و سوييسویی ديگردیگر دشوار است بدينبدین خاطر که در مدت پرداختن به آن، هيچيکهیچیک از اعضاياعضای بدن را نبايدنباید تکان داد. حالت لاشه تمرينيتمرینی برايبرای فکر است و برايبرای انجام آن به هيچهیچ وسيلهوسیله يایا شيئيشیئی نيازنیاز نيستنیست.
 
اينگونهاینگونه آنرا انجام دهيددهید:
 
'''1. به پشت – صاف – دراز بکشيدبکشید. شانه‌هايتانشانه‌هایتان را به سمت خارج کشش دهيددهید و شُل کنيدکنید. کف دستها را رو به بالا قرار دهيددهید (يایا در هر حالت ديگريدیگری اگر در آن راحت هستيدهستید).'''
راهنماييراهنمایی: يکیک بالش کوچک را زيرزیر سرتان بگذاريدبگذارید. همچنينهمچنین مي‌توانيدمی‌توانید – البته در صورت تمايلتمایلبالشيبالشی بزرگ را زيرزیر زانوهايزانوهای خود قرار دهيددهید.
 
'''2. چشمانتان را ببنديدببندید.
 
'''3. بدنتان را شُل کنيدکنید.''' '''
راهنماييراهنمایی: مي‌توانيدمی‌توانید تجسم کنيدکنید که رويروی شنهايشنهای سفيدسفید يکیک ساحل آفتابيآفتابی دراز کشيده‌ايدکشیده‌اید. ايناین به خيليهاخیلیها در انجام گام سوم کمک مي‌کندمی‌کند.
 
'''4. دو بار نفس عميقعمیق بکشيدبکشید. در هر دو، هوا را آرام-آرام بيرونبیرون بدهيدبدهید.'''
 
'''5. برايبرای دو ثانيه،ثانیه، همۀ نيرويتاننیرویتان به پاهايتانپاهایتان بفرستيدبفرستید (کافيستکافیست بر رويروی آنها تمرکز کنيدکنید). سپس با ارادۀ خود، آنها را شُل کنيدکنید.'''
همينهمین کار را با ساقها و بالاتر از آنها، باسن، شکم، قفسۀ سينه،سینه، پشت، دستها، ساعدها، بازوها، شانه‌ها، گردن و صورت خود بکنيدبکنید.
'''
 
'''6. همۀ عضلات خود را – از پاها تا صورت – به شکل جدا-جدا کنترل کنيدکنید و مطمئن شويدشوید که شُل شده باشند.''''''
اغلب شايدشاید بتوانيدبتوانید کشش کوچکيکوچکی را پيرامونپیرامون چشمها و عضلات سرتان حس کنيدکنید. دهان و زبانتان را نيزنیز شُل کنيدکنید.
 
'''7. بر بخشهاييبخشهایی از بدن که کششيکششی در آنها حس نمي‌کنيد،نمی‌کنید، تمرکز نماييدنمایید. بگذاريدبگذارید نفَستان آزاد باشد.
 
'''8. در پايانپایان کار، پيشپیش از بازکردن چشمها، مطمئن شويدشوید تا آنجا که مي‌توانستيد،می‌توانستید، در حالت شُليشُلی باقيباقی مانده‌ايدمانده‌اید.'''
 
'''9. چشمانتان را باز کنيدکنید. بدن خود را به آراميآرامی کشش دهيد،دهید، و آرام برخيزيدبرخیزید.''''''
 
نُه گام بالا را برايبرای 10 تا 30 دقيقهدقیقه تمرينتمرین نماييدنمایید. هرچه طولانيتر،طولانیتر، بهتر.
 
== منابع ==