باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏باور پیشینیان: با برداشتن نون
بر پایه باور و پیشینیان همه گوهرها در آتش می‌گدازد بجز یاقوت رُمّانی. [[محمد بن محمود نیستانی|محمد بن محمود همدانی]] در کتاب [[عجایب‌نامه]] درباره یاقوت می‌گوید:
{{گفتاورد بزرگ}}
«طبع وی گرم و خشک است، به درجه رابع. هر که با خود دارد از طاعون ایمن بُوَد. یاقوت از زر و سرب سنگی‌تر بُوَد. معدن وی کوه رُهون است به [[سرندیب|سَرَندیب]]([[سریلانکا]]) که آدم به آن فروآمد، و در میان دریاست. هر که یاقوت با خود دارد، خون در تن وی صافی کند و از خُمود و سکته و [[صرع]] ایمن نبودبود
 
{{پایان گفتاورد بزرگ}}
کاربر گمنام