باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| شهبانو =
| همسر = آسیه خانم
| همسر ۱ =گلبخت خانم
| همسر ۲ =
| همسر ۳ =
کاربر گمنام