تفاوت میان نسخه‌های «چای دارجیلینگ»

جز
ابرابزار
جز
جز (ابرابزار)
 
{{حق تکثیر مشکوک|تاریخ=اوت ۲۰۱۸}}
چای دارجیلینگ، در باغ‌های چای منطقه [[دارجیلینگ]] در ایالت [[بنگال غربی]]، در شمال [[هند]]، در پای کوه‌های هیمالیا، کشت، تولید و فرآوری می‌شود. این چای، هنگامی که دم می کشد،می‌کشد، عطر و مزه متمایز و رنگ روشنی دارد. داستان '''چای دارجیلینگ''' در حدود سال 1850۱۸۵۰ آغاز شد؛ زمانی که دکتر کمپبل، بذر چای را در باغچه خود در منطقه دارجیلینگ و 7000۷۰۰۰ فوت بالاتر از سطح دریا به‌طور آزمایشی کاشت. او در پرورش این گیاه موفق بود چرا که دولت، در سال 1847،۱۸۴۷، این منطقه را برای تأسیس گلخانه‌های چای انتخاب کرده بود. دارجیلینگ قبل از آن، تنها یک دهکده کم جمعیت بود که به عنوان یک تفریحگاه توسط ارتش و برخی از مردم مرفه استفاده می شدمی‌شد.
 
== خواص ==
=== آرامش معده:''' ===
طبق مطالعه ای در سال 2011،۲۰۱۱، چای دارجیلینگ، در مقایسه با سایر چای‌های سیاه مورد آزمایش، حاوی مقادیر زیادی EGCG بود. بر اساس نتایج پژوهش منتشر شده در مجله ''ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY ،EGCG,EGCG'' نسبت به دیگر [[کاتچین]]‌های چای، قویترین فعالیت ضد باکتری در برابر هلیکوباکتر پیلوری نشان داده استداده‌است. در نمونه‌های حیوانی آلوده به این [[میکروب]]، درمان با کاتچین در غلظت 36-10۳۶–۱۰ درصد به‌طور معنی داری خونریزی و فرسایش مخاطی را کاهش داده بود و باکتری هلیکوباکتر پیلوری نیز از بین رفته بود. در سال 2011،۲۰۱۱، "''Journal of Medicinal Food''" یک مطالعه را در ارتباط با اثر عصاره چای‌های مختلف بر [[هلیکوباکتر پیلوری]]، باکتری دخیل در توسعه زخم معده و سرطان معده منتشر کرد. در شرایط آزمایشگاهی عصاره‌ها در برابر هلیکوباکتر پیلوری، بدون آسیب رساندن به باکتری‌های مفید لازم برای هضم سالم، مؤثر بودند. عصاره چای دارجیلینگ و سفید در زمان کوتاه تری نسبت به انواع دیگر چای مؤثر بودند. گفته می‌شود چای دارجیلینگ می‌تواند رژیم غذایی مؤثری برای درمان زخم معده باشد. البته برای اثبات این امر به مطالعات بیشتری نیاز است.
 
=== بهبود عملکرد قلب و عروق:''' ===
=== آرامش معده:''' ===
در سال 2008۲۰۰۸ مطالعه ای که دربارهٔ اثر چای دارجیلینگ بر عملکرد اندوتلیال (لایه داخلی سیستم قلبی و عروقی) انجام و نتایج آن در مجله ''British Journal of Nutrition'' منتشر شد نشان داد مصرف چای باعث بهبود عملکرد اندوتلیال می‌شود. محققان، کاتچین‌های چای را مسئول این اثرات مفید می دانندمی‌دانند. در چای سیاه دارجیلینگ، غلظت کاتچین‌ها به میزان قابل توجهی کمتر از چای سبز دارجیلینگ بود و محتوای [[کافئین]] بالاتری نسبت به چای سبز دارجیلینگ داشت.
طبق مطالعه ای در سال 2011، چای دارجیلینگ، در مقایسه با سایر چای‌های سیاه مورد آزمایش، حاوی مقادیر زیادی EGCG بود. بر اساس نتایج پژوهش منتشر شده در مجله ''ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY ،EGCG'' نسبت به دیگر [[کاتچین]]‌های چای، قویترین فعالیت ضد باکتری در برابر هلیکوباکتر پیلوری نشان داده است. در نمونه‌های حیوانی آلوده به این [[میکروب]]، درمان با کاتچین در غلظت 36-10 درصد به‌طور معنی داری خونریزی و فرسایش مخاطی را کاهش داده بود و باکتری هلیکوباکتر پیلوری نیز از بین رفته بود. در سال 2011، "''Journal of Medicinal Food''" یک مطالعه را در ارتباط با اثر عصاره چای‌های مختلف بر [[هلیکوباکتر پیلوری]]، باکتری دخیل در توسعه زخم معده و سرطان معده منتشر کرد. در شرایط آزمایشگاهی عصاره‌ها در برابر هلیکوباکتر پیلوری، بدون آسیب رساندن به باکتری‌های مفید لازم برای هضم سالم، مؤثر بودند. عصاره چای دارجیلینگ و سفید در زمان کوتاه تری نسبت به انواع دیگر چای مؤثر بودند. گفته می‌شود چای دارجیلینگ می‌تواند رژیم غذایی مؤثری برای درمان زخم معده باشد. البته برای اثبات این امر به مطالعات بیشتری نیاز است.
 
عملکرد اندوتلیال در پاسخ به هر دو نوع چای سبز و سیاه (دارجیلینگ) در سلول‌های اندوتلیال آئورت گاو و حلقه‌های آئورت رت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که هر دو چای سبز و سیاه به یک میزان و به‌طور قابل توجهی فعالیت آنزیم نیتریک اکسید سنتتاز (آنزیم تولید کنندهتولیدکننده مولکول نیتریک اکسید) (عامل گشادکننده عروق) در اندوتلیال را افزایش دادند. برای روشن شدن اینکه آیا این یافته‌ها در انسان نیز قابل اجرا هستند، شل شدن رگ‌های خونی در بیست و یک زن سالم قبل و 2۲ ساعت پس از مصرف چای سبز و سیاه دارجیلینگ، در مقایسه با آب (شاهد)، بررسی شد و بر اساس نتایج، مصرف چای دارجیلینگ (سبز و سیاه) منجر به افزایش قابل توجهی در شل شدن رگ‌های خونی (FMD) شد.
=== بهبود عملکرد قلب و عروق:''' ===
در سال 2008 مطالعه ای که دربارهٔ اثر چای دارجیلینگ بر عملکرد اندوتلیال (لایه داخلی سیستم قلبی و عروقی) انجام و نتایج آن در مجله ''British Journal of Nutrition'' منتشر شد نشان داد مصرف چای باعث بهبود عملکرد اندوتلیال می‌شود. محققان، کاتچین‌های چای را مسئول این اثرات مفید می دانند. در چای سیاه دارجیلینگ، غلظت کاتچین‌ها به میزان قابل توجهی کمتر از چای سبز دارجیلینگ بود و محتوای [[کافئین]] بالاتری نسبت به چای سبز دارجیلینگ داشت.
 
=== ضد سرطان:''' ===
عملکرد اندوتلیال در پاسخ به هر دو نوع چای سبز و سیاه (دارجیلینگ) در سلول‌های اندوتلیال آئورت گاو و حلقه‌های آئورت رت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که هر دو چای سبز و سیاه به یک میزان و به‌طور قابل توجهی فعالیت آنزیم نیتریک اکسید سنتتاز (آنزیم تولید کننده مولکول نیتریک اکسید) (عامل گشادکننده عروق) در اندوتلیال را افزایش دادند. برای روشن شدن اینکه آیا این یافته‌ها در انسان نیز قابل اجرا هستند، شل شدن رگ‌های خونی در بیست و یک زن سالم قبل و 2 ساعت پس از مصرف چای سبز و سیاه دارجیلینگ، در مقایسه با آب (شاهد)، بررسی شد و بر اساس نتایج، مصرف چای دارجیلینگ (سبز و سیاه) منجر به افزایش قابل توجهی در شل شدن رگ‌های خونی (FMD) شد.
در یک مطالعه مقدماتی، آزمایشی قبل از برداشتن پروستات بیمار سرطانی (پروستاتکتومی)، با چای سیاه دارجیلینگ طراحی شد. افزودن عصاره 5۵ درصد چای سیاه دارجیلینگ به رژیم غذایی موش نژاد C57BL/6 نشان داد که تئافلاوین‌ها می توانندمی‌توانند به کبد، پروستات، روده کوچک و بزرگ (کولون) جذب شوند.
 
در مطالعه انسانی، مشاهده شد که پلی فنل‌های چای در نمونه‌های پروستات مردانی که چای سبز و سیاه استفاده می‌کردند نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. در شرایط آزمایشگاهی هم تکثیر سلول‌های سرطانی پروستات، پس از مصرف چای سیاه و سبز کم ترکم‌تر بود. این مطالعه انسانی نشان می‌دهد که پلی فنل‌ها و [[تیافلاوین-۳-گالات|تئافلاوین]]‌های [https://chae.ir/ چای]،چای، زیست فراهمی در پروستات دارند که ممکن است در پیشگیری از سرطان پروستات فعال باشند.
=== ضد سرطان:''' ===
در یک مطالعه مقدماتی، آزمایشی قبل از برداشتن پروستات بیمار سرطانی (پروستاتکتومی)، با چای سیاه دارجیلینگ طراحی شد. افزودن عصاره 5 درصد چای سیاه دارجیلینگ به رژیم غذایی موش نژاد C57BL/6 نشان داد که تئافلاوین‌ها می توانند به کبد، پروستات، روده کوچک و بزرگ (کولون) جذب شوند.
 
=== بهبود عملکرد کبد:''' ===
در مطالعه انسانی، مشاهده شد که پلی فنل‌های چای در نمونه‌های پروستات مردانی که چای سبز و سیاه استفاده می‌کردند نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. در شرایط آزمایشگاهی هم تکثیر سلول‌های سرطانی پروستات، پس از مصرف چای سیاه و سبز کم تر بود. این مطالعه انسانی نشان می‌دهد که پلی فنل‌ها و [[تیافلاوین-۳-گالات|تئافلاوین]]‌های [https://chae.ir/ چای]، زیست فراهمی در پروستات دارند که ممکن است در پیشگیری از سرطان پروستات فعال باشند.
نتایج مطالعه ای که روی اثر آنتی اکسیدانیآنتی‌اکسیدانی تئافلاوین‌ها و تئاروبیجین‌های چای سیاه دارجیلینگ بر پراکسیداسیون لیپید در هموژنات بافت کبد رت انجام و در ژورنال ''Biological and Pharmaceutical Bulletin'' منتشر شد نشان داد تئافلاوین‌ها و تئاروبجین چای سیاه دارجیلینگ در مهار پراکسیداسیون لیپید در شرایط بیولوژیک، همانند اپی کاتچین‌های چای سبز عمل می‌کنند. این فعالیت آنتی اکسیدانیآنتی‌اکسیدانی قوی چای سیاه دارجیلینگ به کاتچین ها،کاتچین‌ها، تئافلاوین‌ها و تئاروبجین ارتباط داده می‌شود.
 
== مواد موثرمؤثر ==
=== بهبود عملکرد کبد:''' ===
پلی‌فنول‌ها (کاتچین‌ها، فلاونول‌ها، تئوگالین، تئافلاوین‌ها ،تئافلاوین‌ها، تئاروبیگین‌ها، گالیک اسید)، آلکالوییدها (مانند کافئین)، اسیدهای آلی (اگزالیک اسید، مالیک اسید، سیتریک اسید، ایزوسیتریک اسید، سوکسینیک اسید و آسکوربیک اسید) (ویتامین ث)، رنگدانه‌ها (کلروفیل‌ها، کاروتنوییدها)، ترکیبات عطر و طعم فرار (گرانوئیک اسید، چهار نوع لینالول اکسیدها، لینالول، ژرانیول، هگزنوئیک اسید، بنزیل الکل، 2۲-فنیل اتانول، ترانس گرانیک اسید، (E) 2- هگزنوئیک اسید، (Z)3- هگزنوئیک اسید، متیل سالیسیلات و 2،6۲٬۶-دی متیل-3،7۳٬۷-اوکتادین-2،6۲٬۶-دیول.
نتایج مطالعه ای که روی اثر آنتی اکسیدانی تئافلاوین‌ها و تئاروبیجین‌های چای سیاه دارجیلینگ بر پراکسیداسیون لیپید در هموژنات بافت کبد رت انجام و در ژورنال ''Biological and Pharmaceutical Bulletin'' منتشر شد نشان داد تئافلاوین‌ها و تئاروبجین چای سیاه دارجیلینگ در مهار پراکسیداسیون لیپید در شرایط بیولوژیک، همانند اپی کاتچین‌های چای سبز عمل می‌کنند. این فعالیت آنتی اکسیدانی قوی چای سیاه دارجیلینگ به کاتچین ها، تئافلاوین‌ها و تئاروبجین ارتباط داده می‌شود.
 
== مواد موثر ==
پلی‌فنول‌ها (کاتچین‌ها، فلاونول‌ها، تئوگالین، تئافلاوین‌ها ، تئاروبیگین‌ها، گالیک اسید)، آلکالوییدها (مانند کافئین)، اسیدهای آلی (اگزالیک اسید، مالیک اسید، سیتریک اسید، ایزوسیتریک اسید، سوکسینیک اسید و آسکوربیک اسید) (ویتامین ث)، رنگدانه‌ها (کلروفیل‌ها، کاروتنوییدها)، ترکیبات عطر و طعم فرار (گرانوئیک اسید، چهار نوع لینالول اکسیدها، لینالول، ژرانیول، هگزنوئیک اسید، بنزیل الکل، 2-فنیل اتانول، ترانس گرانیک اسید، (E) 2- هگزنوئیک اسید، (Z)3- هگزنوئیک اسید، متیل سالیسیلات و 2،6-دی متیل-3،7-اوکتادین-2،6-دیول.
 
== حد مجاز مصرف ==
1۱ تا 5۵ فنجان در روز.
 
== بهترین زمان مصرف ==
2۲ ساعت پیش یا پس از غذا
 
== عوارض جانبی ==
نوشیدن چای سیاه بیش از حد و بیش از پنج فنجان در روز، ممکن است مضر باشد.
 
بارداری و شیردهی: بیش از 3۳ فنجان در روز چای سیاه مصرف نشود. این مقدار چای حدود 200۲۰۰ میلی گرممیلی‌گرم کافئین دارد. مصرف بیش از این مقدار در دوران بارداری احتمالاً ناامن است و با افزایش خطر سقط جنین، افزایش خطر ابتلا به سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) و وزن کم در زمان تولد مرتبط است.
 
کم خونی: نوشیدن چای سیاه ممکن است کم خونی را در افراد مبتلا به فقر آهن بدتر کند.
دیابت: کافئین موجود در چای سیاه ممکن است قند خون را تحت تأثیر قرار دهد.
 
[[گلوکوم]] (آب سیاه): نوشیدن چای سیاه کافئین دار، فشار داخل چشم را افزایش می‌دهد. افزایش فشار در عرض 30۳۰ دقیقه رخ می‌دهد و حداقل 90۹۰ دقیقه طول می کشدمی‌کشد.
 
شرایط حساس به هورمون (مانند سرطان پستان، سرطان رحم، سرطان تخمدان): چای سیاه ممکن است مانند استروژن عمل کند. اگر شما در شرایطی هستید که ممکن است استروژن آن را تشدید کند، چای سیاه استفاده نکنید.
== منابع ==
{{پانویس}}
E.Harbowy, M. , & A.Balentine, D. (1997). Tea Chemistry. Critical Reviews ill Plant Sciences, 16(5), 415-480. retrieved fromhttps://www.researchgate.net/profile/Matthew_Harbowy/publication/216792045_Tea_Chemistry/links/0912f4fb863f786725000000/Tea- Chemistry.pdf
 
Gardner, E.J., Ruxton, C.H.S & Leeds, A.R. (2007). Black tea – helpful or harmful? A review of the evidence. European Journal of Clinical Nutrition, 61, 3–18. retrieved from <nowiki>http://www.nature.com/ejcn/journal/v61/n1/full/1602489a.html</nowiki>
 
GohainGardner, BE., Borchetia, SJ., Bhorali, P.Ruxton, Agarwal, NC.,/ Bhuyan, LH.S P.,& RahmanLeeds, A., & Das, SR. (20122007). Understanding DarjeelingBlack tea flavour onhelpful aor molecularharmful? basisA Plantreview Molecularof Biologythe evidence. PlantEuropean Journal of MolecularClinical BiologyNutrition, 78(6)61, 577–5973–18. retrieved from <nowiki>httpshttp://linkwww.springernature.com/articleejcn/10.1007journal/s11103-012-9887-0v61/n1/full/1602489a.html</nowiki>
 
Gohain, B. , Borchetia, S. , Bhorali, P. , Agarwal, N. ,/ Bhuyan, L. P. , Rahman, A. , & Das, S. (2012). Understanding Darjeeling tea flavour on a molecular basis Plant Molecular Biology. Plant Molecular Biology, 78(6), 577–597. retrieved from <nowiki>https://link.springer.com/article/10.1007/s11103-012-9887-0</nowiki>
Jochmann, N., Lorenz, M., von Krosigk, A.L., Martus, P., Bo¨hm, V., Baumann, G., … Stangl, V. (2008).The efficacy of black tea in ameliorating endothelial function is equivalent to that of green tea. British Journal of Nutrition, 99, 863–868. retrieved fromhttps://www.researchgate.net/publication/5929284_The_efficacy_of_black_tea_in_ameliorating_endothelial_function_is_equivalent_to_that_of_green_tea
 
Jochmann, N. , Lorenz, M. , von Krosigk, A.L. , Martus, P. , Bo¨hm, V. , Baumann, G. , … Stangl, V. (2008).The efficacy of black tea in ameliorating endothelial function is equivalent to that of green tea. British Journal of Nutrition, 99, 863–868. retrieved fromhttps://www.researchgate.net/publication/5929284_The_efficacy_of_black_tea_in_ameliorating_endothelial_function_is_equivalent_to_that_of_green_tea
 
[[رده:چای اولونگ]]