تفاوت میان نسخه‌های «ژان شاردن»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی راپادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.<ref>{{یادکرد |کتاب = عالمان شیعه و صیانت از سرمایه‌های ملی |نویسنده = مهدی ابوطالبی |فصل = |صفحه =۲۴ | ناشر = کانون اندیشه جوان| چاپ = دوم| سال = ۱۳۹۵ |شابک = ۶-۲۵۴-۱۵۹-۶۰۰-۹۷۸}}</ref>
 
== ترجمه به فارسی ==
سفرنامۀسفرنامهٔ شاردن به زبان فارسی ترجمه شده و با مشخصات زیر به چاپ رسیده‌است:
 
=== ترجمه‌های جزئی ===
* ''سفرنامۀسفرنامهٔ شاردن''، به کوشش کریم سخنور، تهران: امیرکبیر، ۱۳۳۵، انتشارات آواژه ابریشمی: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی‏‫، ۱۳۹۴؛ ‏‫۸۰ صفحه. (ترجمه بخشی از کتاب که به بخش آذربایجان شرقی پرداخته‌است.)
* ''س‍ف‍رن‍ام‍ۀس‍ف‍رن‍ام‍هٔ ش‍اردن‌ش‍اردن: ق‍س‍م‍ت‌ق‍س‍م‍ت اص‍ف‍ه‍ان‌''، ت‍رج‍م‍ۀت‍رج‍م‍هٔ ح‍س‍ی‍ن‌ح‍س‍ی‍ن ع‍ری‍ض‍ی‌،ع‍ری‍ض‍ی، ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ب‍ه‌ک‍وش‍ش م‍رت‍ض‍ی‌م‍رت‍ض‍ی ت‍ی‍م‍وری‌،ت‍ی‍م‍وری، ب‍ا م‍ق‍دم‍ۀم‍ق‍دم‍هٔ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه ص‍ل‍وات‍ی‌،ص‍ل‍وات‍ی، تهران: ن‍گ‍اه‌،ن‍گ‍اه، ۱۳۶۲، اص‍ف‍ه‍ان‌اص‍ف‍ه‍ان: ن‍ش‍ر گ‍ل‌ه‍ا، ۱۳۷۹؛ ۲۱۱ صفحه.
* ''س‍ف‍رن‍ام‍ۀس‍ف‍رن‍ام‍هٔ ش‍اردن‌ش‍اردن: ب‍رگ‍زی‍ده‌ب‍رگ‍زی‍ده و ش‍رح‌''، ران‍ل‍د داب‍ل‍ی‍و ف‍ری‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ت‍رج‍م‍ه ح‍س‍ی‍ن‌ح‍س‍ی‍ن ه‍ژب‍ری‍ان‌ه‍ژب‍ری‍ان و ح‍س‍ن‌ح‍س‍ن اس‍دی‌،اس‍دی، ت‍ه‍ران‌ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌پ‍ژوه‍ش ف‍رزان‌ف‍رزان روز‏‫، چاپ اول: ۱۳۸۴، چاپ سوم: ۱۳۹۶؛ ۳۷۴ صفحه.
* ''ش‍رح‌ش‍رح ت‍اج‌گ‍ذاری‌ت‍اج‌گ‍ذاری ش‍اه‌ش‍اه س‍ل‍ی‍م‍ان‌س‍ل‍ی‍م‍ان ص‍ف‍وی‌ص‍ف‍وی و وق‍ای‍ع‌وق‍ای‍ع دو س‍ال‌س‍ال ب‍ع‍د''، ت‍أل‍ی‍ف‌ت‍أل‍ی‍ف ش‍اردن‌ش‍اردن فرانسوی، ت‍رج‍م‍ۀت‍رج‍م‍هٔ ع‍ل‍ی‌رض‍ا [ام‍ی‍ر ت‍وم‍ان‌ت‍وم‍ان] (م‍ت‍رج‍م‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌م‍ت‍رج‍م‌ال‍س‍ل‍طن‍هت‍ه‍ران‌ت‍ه‍ران: مطبعه طهران‏‫، ۱۳۳۱ ق‬‏‫= ۱۲۸۹؛ ۱۵۲ صفحه.
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ۀس‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍هٔ ش‍اردن‌''، ت‍رج‍م‍ه‌ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌،ع‍ب‍اس‍ی، ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف ت‍م‍دن‌ت‍م‍دن ای‍ران‌'' (جلد ۸، ۹ و ۱۰)، ت‍ه‍ران‌،ت‍ه‍ران، ۱۳۴۵.
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ۀس‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍هٔ ش‍اردن‌''، ت‍رج‍م‍ه‌ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌،ع‍ب‍اس‍ی، ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف ت‍م‍دن‌ت‍م‍دن ای‍ران‌'' (جلد ۳ و ۴)، ت‍ه‍ران‌،ت‍ه‍ران، بی‌تا.
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ۀس‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍هٔ ش‍اردن‌''، ب‍ا ح‍واش‍ی‌ح‍واش‍ی و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ت‍وض‍ی‍ح‍ات ل‍غ‍وی‌ل‍غ‍وی و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ت‍وض‍ی‍ح‍ات ل‍غ‍وی‌ل‍غ‍وی و ت‍اری‍خ‍ی‌ت‍اری‍خ‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‌ف‍ره‍ن‍گ اص‍طلاح‍ات‌اص‍طلاح‍ات و ف‍ه‍ارس‌ف‍ه‍ارس ت‍رج‍م‍ه‌ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌،ع‍ب‍اس‍ی، ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف ت‍م‍دن‌ت‍م‍دن ای‍ران‌'' (جلد ۵ و ۶)، ت‍ه‍ران‌ت‍ه‍ران: ۱۳۳۸.
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ۀس‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍هٔ ش‍اردن‌''، ب‍ا ح‍واش‍ی‌ح‍واش‍ی و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ت‍وض‍ی‍ح‍ات ل‍غ‍وی‌ل‍غ‍وی و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ت‍وض‍ی‍ح‍ات ل‍غ‍وی‌ل‍غ‍وی و ت‍اری‍خ‍ی‌ت‍اری‍خ‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‌ف‍ره‍ن‍گ اص‍طلاح‍ات‌اص‍طلاح‍ات و ف‍ه‍ارس‌ف‍ه‍ارس ت‍رج‍م‍ه‌ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌،ع‍ب‍اس‍ی، ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف ت‍م‍دن‌ت‍م‍دن ای‍ران‌'' (جلد ۳، ۴ و ۷)، ت‍ه‍ران‌ت‍ه‍ران: بی‌تا.
* ''سفر به قطب شمال (به انضمام دو کتاب دیگر)''، روژه روسل، پل‌شاک، و ژان شاردن، ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری، ‏‫تهران‬‏‫: زرین‬‏‫‏‏،زرین‬‏‫‏، ۱۳۷۶؛ صفحات ۲۳۵ - ۳۱۵۲۳۵–۳۱۵: ''صفحات منتشرنشده‌ای از سیاحتنامه شاردن''.
 
=== ترجمه‌های کامل ===
* ''س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ه‌س‍ی‍اح‍ت‍ن‍ام‍ه‍. ش‍اردن‌''، ب‍ا ح‍واش‍ی‌ح‍واش‍ی و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ت‍وض‍ی‍ح‍ات ل‍غ‍وی‌ل‍غ‍وی و ت‍اری‍خ‍ی‌ت‍اری‍خ‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‌ف‍ره‍ن‍گ اص‍طلاح‍ات‌اص‍طلاح‍ات و ف‍ه‍ارس‌ف‍ه‍ارس اع‍لام‌اع‍لام و ت‍ص‍اوی‍ر ع‍ت‍ی‍ق‌ع‍ت‍ی‍ق و ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌،ب‍اس‍ت‍ان‍ی، عنوان دیگر: ''دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف ت‍م‍دن‌ت‍م‍دن ای‍ران‌''، ت‍رج‍م‍ه‌ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍د ع‍ب‍اس‍ی‌،ع‍ب‍اس‍ی، ۱۰ جلد، ت‍ه‍ران‌‬‏‫: امیرکبیر‬‏‫‏‏،امیرکبیر‬‏‫‏، ۱۳۳۵ - ۱۳۴۵،۱۳۳۵–۱۳۴۵، چاپ دوم : اسفند ماه ۱۳۴۹.
* ''س‍ف‍رن‍ام‍ه‌س‍ف‍رن‍ام‍ه‍. ش‍اردن‌ش‍اردن: م‍ت‍ن‌م‍ت‍ن ک‍ام‍ل‌''، ت‍رج‍م‍ۀت‍رج‍م‍هٔ اق‍ب‍ال‌اق‍ب‍ال ی‍غ‍م‍ای‍ی‌،ی‍غ‍م‍ای‍ی، ۵ جلد، ت‍ه‍ران‌ت‍ه‍ران: ت‍وس‌‏‫،ت‍وس‏‫، ۱۳۷۲ - ۱۳۷۵۱۳۷۲–۱۳۷۵.
 
===دربارۀ دربارهٔ ژان شاردن ===
* ''ژان شاردن''، نوشتۀنوشتهٔ کلود گودون، ترجمه محمد مجلسی، تهران: دنیای نو‏‫، ‏‫‏۱۳۸۷. ‏‬
* ''ش‍اردن‌ش‍اردن و ای‍ران‌ای‍ران: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی از اوض‍اع‌اوض‍اع ای‍ران‌ای‍ران در ق‍رن‌ق‍رن ه‍ف‍ده‍م‌ه‍ف‍ده‍م م‍ی‍لادی‌''، نوشتۀنوشتهٔ دی‍رک‌‌وان‌‌دردی‍رک‌وان‌در ک‍روی‍س‌،ک‍روی‍س، ت‍رج‍م‍ه‌ت‍رج‍م‍ه ح‍م‍زه‌ح‍م‍زه اخ‍وان‌‌ت‍ق‍وی‌،اخ‍وان‌ت‍ق‍وی، ت‍ه‍ران‌ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌گ‍ف‍ت‍گ‍وی ت‍م‍دن‍ه‍ا، ۱۳۸۰، نشر و پژوهش فرزان‌روز، ۱۳۸۴.
* ''اطلس شوالیه شاردن: مجموعه تصاویر سیاحت‌نامۀسیاحت‌نامهٔ ایران''، گردآورنده لویی لانگه، به اهتمام امیراعلا عدیلی، حوزۀحوزهٔ هنری استان اصفهان و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس، اصفهان: طراحان هنر‏‫، ۱۳۹۲. ‭‬
 
== نگارخانه ==
۴۹٬۷۸۹

ویرایش