تفاوت میان نسخه‌های «الکل»

←‏کاربردها: حرام جز کاربردها نیست!
(←‏کاربردها: حرام جز کاربردها نیست!)
برخی از کاربردهای الکل:
* سوخت خودرو
* حرام
* کاربردهای پزشکی و گندزدایی (به دلیل نفوذ فوق‌العاده به داخل منافذ و حفره‌ها و از بین بری باکتری‌های گرم مثبت و منفی و باکتری‌های مقاوم به اسید با غلظت ۷۰ تا ۸۰ درصد)
* ...
کاربر ناشناس