تفاوت میان نسخه‌های «رساله منطقی-فلسفی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== ترجمه به فارسی ==
این کتاباثر سهرا بارچهار تن به فارسی ترجمه شده‌استکرده‌اند:
* [[محمود عبادیان]]، ۱۳۶۹
* رسالهٔ منطقی-فلسفی، ترجمهٔ [[میر شمس‌الدین ادیب‌سلطانی]]، تهران:امیرکبیر، ۱۳۷۱