تفاوت میان نسخه‌های «کشورهای توسعه‌یافته»

 
معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعهٔ انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان [[امید زندگی]] و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که دارای نمرهٔ بالاتری در شاخص توسعه انسانی هستند، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، [[کشورهای در حال توسعه]] گفته می‌شود.
 
== شاخص توسعه انسانی ==
 
* {{Increase}} = افزایش.
* {{Steady}} = ثابت.
* {{Decrease}} = کاهش.
<!-- * Similar HDI values in the current list do not lead to ranking ties, since the HDI rank is actually determined using HDI values to the sixth decimal point. (It changed on the 2014 report, and know there are ranking ties) -->
{{clear}}
 
{{col-begin}}
{{col-break}}
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!scope="col" colspan="2"| رتبه
! scope="col" rowspan="2" style="width:250px;"| کشور
!scope="col" colspan="2"| شاخص
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>رتبه‌بندی ۲۰۱۸</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>تغییر رتبه نسبت به سال قبل</small><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>رتبه‌بندی ۲۰۱۸</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>میزان تغییر نسبت به سال قبل</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
|-
| 1 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Norway}} || 0.953 || {{increase}} 0.002
|-
| 2 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Switzerland}} || 0.944 || {{increase}} 0.001
|-
| 3 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Australia}} || 0.939 || {{increase}} 0.001
|-
| 4 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Ireland}} || 0.938 || {{increase}} 0.004
|-
| 5 || {{decrease}} (1)||style="text-align:left"| {{flag|Germany}} || 0.936 || {{increase}} 0.002
|-
| 6 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Iceland}} || 0.935 || {{increase}} 0.002
|-
| 7 || {{increase}} (1)||style="text-align:left"| {{flag|Hong Kong}} || 0.933 || {{increase}} 0.003
|-
| 7 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Sweden}} || 0.933 || {{increase}} 0.001
|-
| 9 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Singapore}} || 0.932 || {{increase}} 0.002
|-
| 10 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Netherlands}} || 0.931 || {{increase}} 0.003
|-
| 11 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Denmark}} || 0.929 || {{increase}} 0.001
|-
| 12 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Canada}} || 0.926 || {{increase}} 0.004
|-
| 13 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|United States}} || 0.924 || {{increase}} 0.002
|-
| 14 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|United Kingdom}} || 0.922 || {{increase}} 0.002
|-
| 15 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Finland}} || 0.920|| {{increase}} 0.002
|-
| 16 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|New Zealand}} || 0.917|| {{increase}} 0.002
|-
| 17 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Belgium}} || 0.916 || {{increase}} 0.001
|-
| 17 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Liechtenstein}} || 0.916 || {{increase}} 0.001
|-
| 19 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Japan}} || 0.909 || {{increase}} 0.002
|-
| 20 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Austria}} || 0.908 || {{increase}} 0.002
|-
| 21 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Luxembourg}} || 0.904 || {{increase}} 0.001
|-
| 22 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Israel}} || 0.903 || {{increase}} 0.001
|-
| 22 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|South Korea}} || 0.903 || {{increase}} 0.003
|-
| 24 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|France}} || 0.901 || {{increase}} 0.002
|-
| 25 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Slovenia}} || 0.896 || {{increase}} 0.002
|-
| 26 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Spain}} || 0.891 || {{increase}} 0.002
|-
| 27 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Czech Republic}} || 0.888 || {{increase}} 0.003
|-
| 28 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Italy}} || 0.880 || {{increase}} 0.002
|-
| 29 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Malta}} || 0.878 || {{increase}} 0.003
|-
| 30 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Estonia}} || 0.871 || {{increase}} 0.003
|-
|}
{{col-break}}
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!scope="col" colspan="2"| رتبه
! scope="col" rowspan="2" style="width:250px;"| کشور
!scope="col" colspan="2"| شاخص
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>رتبه‌بندی ۲۰۱۸</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>تغییر رتبه نسبت به سال قبل</small><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>رتبه‌بندی ۲۰۱۸</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>میزان تغییر نسبت به سال قبل</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
|-
| 31 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Greece}} || 0.870 || {{increase}} 0.002
|-
| 32 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Cyprus}} || 0.869 || {{increase}} 0.002
|-
| 33 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Poland}} || 0.865 || {{increase}} 0.005
|-
| 34 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|United Arab Emirates}} || 0.863 || {{increase}} 0.001
|-
| 35 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Andorra}} || 0.858 || {{increase}} 0.002
|-
| 35 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Lithuania}} || 0.858 || {{increase}} 0.003
|-
| 37 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Qatar}} || 0.856 || {{increase}} 0.001
|-
| 38 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Slovakia}} || 0.855 || {{increase}} 0.002
|-
| 39 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Brunei}} || 0.853 || {{increase}} 0.001
|-
| 39 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Saudi Arabia}} || 0.853 || {{decrease}} 0.001
|-
| 41 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Latvia}} || 0.847 || {{increase}} 0.003
|-
| 41 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Portugal}} || 0.847 || {{increase}} 0.002
|-
| 43 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Bahrain}} || 0.846 || {{steady}}
|-
| 44 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Chile}} || 0.843 || {{increase}} 0.001
|-
| 45 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Hungary}} || 0.838 || {{increase}} 0.003
|-
| 46 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Croatia}} || 0.831 || {{increase}} 0.003
|-
| 47 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Argentina}} || 0.825 || {{increase}} 0.003
|-
| 48 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Oman}} || 0.821 || {{decrease}} 0.001
|-
| 49 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Russia}} || 0.816 || {{increase}} 0.001
|-
| 50 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Montenegro}} || 0.814|| {{increase}} 0.004
|-
| 51 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Bulgaria}} || 0.813 || {{increase}} 0.003
|-
| 52 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Romania}} || 0.811 || {{increase}} 0.004
|-
| 53 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Belarus}} || 0.808 || {{increase}} 0.003
|-
| 54 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Bahamas}} || 0.807 || {{increase}} 0.001
|-
| 55 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Uruguay}} || 0.804 || {{increase}} 0.002
|-
| 56 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Kuwait}} || 0.803 || {{decrease}} 0.001
|-
| 57 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Malaysia}} || 0.802 || {{increase}} 0.003
|-
| 58 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Barbados}} || 0.800 || {{increase}} 0.001
|-
| 58 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Kazakhstan}} || 0.800 || {{increase}} 0.003
|-
|}
{{col-end}}
 
== واژه‌های مشابه ==